Информације путницима

Поштовани путници, уколико путујете преко граничних пријелаза у БиХ требате бити упознати са слиједећим правима и обавезама које имате као физичка лица која прелазе граничну линију.

Сваки путник приликом уласка у царинско подручије БиХ са собом може унијети лични пртљаг.

Лични пртљаг

Лични пртљаг је сав пртљаг који путник пријави надлежном царинском органу при уласку у царинско подручје Босне и Херцеговине, као и сваки други пртљаг којег накнадно предочи царинском органу након доласка у то подручје, под условом да може доказати да је наведени пртљаг истовремено приликом одласка из друге државе предао превознику као свој лични пртљаг ради превоза у Босну и Херцеговину.

Роба некомерцијалног карактера

Роба некомерцијалног карактера је роба за коју се одређени царински поступак захтијева повремено и чија врста и количина указују на то да је намијењена за приватну, личну или употребу у домаћинству примаоца или лица које је уноси или је јасно да се ради о поклонима.

У складу са чланом 207. тачка а) алинеја 16) Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 58/15) од плаћања увозних дажбина ослобађа се лични пртљаг путника, те роба некомерцијалног карактера у личном пртљагу путника коју путници уносе са собом из друге државе у прописаној врсти, количини и вриједности. Услови и поступак за наведено ослобађање регулисани су чл. 34. и 35. Одлуке о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина („Службени гласник БиХ“, број 24/18),.

Ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава се уз сљедећа количинска ограничења по путнику и дану:

 • дуван и дувански производи:
 • до 200 цигарета, или
 • до 100 цигарилоса (цигарилоси су цигаре тежине до 3 грама по комаду), или
 • до 50 цигара, или до 250 грама дувана за пушење, или
 • одговарајућа пропорционална комбинација количине наведених дуванских производа,
 • алкохол и алкохолна пића:
 • с учешћем алкохола већим од 22% волумена, или неденатурисани етилни алкохол с учешћем алкохола од 80% волумена и више: 1 литра, или
 • с учешћем алкохола 22% волумена и мање: 2 литре, или
 • одговарајућа пропорционала комбинација количине наведеног алкохола и пића,
 • мирно вино: 4 литре,
 • пиво: 16 литара.

Путници до 17 година нису ослобођени од плаћања увозних дажбина на дуван и дуванске производе, алкохол и алкохолна пића, мирно вино  и пиво.

Ослобађање од плаћања увозних дажбина на осталу робу некомерцијалног карактера у личном пртљагу путника ограничава се на предмете у вриједности до 600,00 конвертибилних марака по путнику и дану, независно од врсте превозног средства којим путник путује. У наведену вриједност не урачунава се напријед набројана роба (дуван и дувански производи, алкохол и алкохолна пића, мирно вино  и пиво).

Вриједност личног пртљага путника, који се увози привремено, или се увози поновно након привременог извоза, и вриједност лијекова неопходних за личне потребе путника, не узима се у обзир за потребе примјене наведеног ослобађања.

За робу која се налази у личном пртљагу путника поступајући царински службеник, ослобађање од плаћања увозних дажбина одобрава усмено.

Роба која се налази у личном пртљагу путника а која испуњава услове за ослобађање од плаћања увозних дажбина, ослобођена је и од плаћања:

 • пореза на додату вриједност, сходно члану 26. тачка 2. Закона о порезу на додату вриједност (''Службени гласник БиХ'', бр. 9/05, 35/05, 100/08 и 33/17) и
 • акцизе, сходно члану 30. став (1) тачка ц) Закона о акцизама у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', бр. 49/09, 49/14, 60/14 и 91/17).

Ако је вриједност појединог предмета који се увози већа од 600,00 конвертибилних марака, у сврху остваривања ослобађања од плаћања увозних дажбина, вриједност таквог предмета не може се подијелити, нити се његова вриједност може дијелити на два или више лица (нпр. ако путник уноси телевизор царинске вриједности 800,00 конвертибилних марака, не може се извршити подјела вриједности те робе па да се на вриједност од 600,00 конвертибилних марака роба ослободи од плаћања увозних дажбина, а да се на дио вриједности од 200,00 конвертибилних марака обрачунају и наплате дажбине, него ће царински орган обрачунати и наплатити увозне дажбине и друге индиректне порезе на цјелокупону царинску вриједност предметног телевизора од 800,00 конвертибилних марака, или нпр. када четири путника у моторном возилу увезу један предмет царинске вриједности 2.400,00 конвертибилних марака, те захтјевају примјену повластице, не може се одобрити повластица, него се увозне дажбине и други индиректни порези обрачунавају на укупну царинску вриједност тог предмета).

Унос кућних љубимаца

КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА КА БИХ ИЗ ЗЕМАЉА НАВЕДЕНИХ У ДИЈЕЛУ А ДОДАТКА IV:

1. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају бити означени са уграђеним микрочиповима;

2. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају бити вакцинисани против бјеснила од стране овлашћеног ветеринара како слиједи:

 • животиње су имале најмање 12 седмица на дан вакцинисања;
 • датум примјене вакцине не смије бити прије датума обиљежавања или читања микрочипа;
 • рок ваљаности вакцинисања почиње не касније од 21 дан од завршетка протокола вакцинације за примарне вакцинације, а свако даље вакцинисање је проведено у периоду важења претходног вакцинисања;

3. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају бити праћени ЕУ пасошем попуњеним и издатим од стране овлашћеног ветеринара прије напуштања ЕУ/ЕФТА чланице.
4. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају проћи кроз улазну тачку за путнике који је БиХ одредила. Власник, за вријеме уласка, мора контактирати надлежно тијело присутно на улазној тачки за путнике у сврхе документационих и идентификационих провјера кућних љубимаца.

КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА КА БИХ ИЗ ЗЕМАЉА НАВЕДЕНИХ У ДИЈЕЛУ Б ДОДАТКА IV:

1. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају бити означени са уграђеним микрочиповима;

2. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају бити вакцинисани против бјеснила од стране овлашћеног ветеринара како слиједи:

 • животиње су имале најмање 12 седмица на дан вакцинисања;
 • датум примјене вакцине не смије бити прије датума обиљежавања или читања транспондера.

3. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају приликом увоза посједовати:

 • ветеринарско здравствени сертификат:
  • попуњен и издат од стране службеног ветеринара;
  • који документује алфанумерички код приказан на микрочипу или тетоважи, детаље о проведеним вакцинацијама против бјеснила, детаље о тестирању крви;
  • валидан 10 дана од дана издавања од стране службеног ветеринара до момента прегледа на улазној тачки за путнике које је БиХ одредила. У случају бродског превоза период од 10 дана се продужује додатним периодом који одговара трајању путовања бродом.

4. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају проћи кроз улазну тачку за путнике који је БиХ одредила. Власник, за вријеме уласка, мора контактирати надлежно тијело присутно на улазној тачки за путнике у сврхе документационих и идентификационих провјера кућних љубимаца.

КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА КА БИХ ИЗ ЗЕМАЉА КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У ДОДАТКА IV:

1. Кућни љубимци (пас, мачка и вретица) морају бити означени са уграђеним микрочиповима;

2. Кућни љубимац (пас, мачка) морају бити вакцинисани против бјеснила од стране овлашћеног ветеринара како слиједи:

 • животиње су имале најмање 12 седмица на дан вакцинације;
 • датум примјене вакцине не смије бити прије датума обиљежавања или читања микрочипа.

3. Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају бити подвргнути тесту титрације противтијела како слиједи:

 • подвргнуте неутрализованој титрацији антитијела барем једнакој 0,5 ИУ/мл проведеној на узорку који је узео овлашћени ветеринар барем 30 дана након вакцинације и три мјесеца прије увоза или провоза животиња;
 • тест се мора обавити у одобреној лабораторији.

4. Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају бити попраћени:

 • ветеринарско здравственим сертификатом:
  • попуњеним и издатим од стране службеног ветеринара;
  • који документује алфанумерички код приказан на транспондеру или тетоважи или микрочипу и, детаље о проведеним вакцинацијама против бјеснила, детаље о тестирању крви;
  • валидан 10 дана од дана издавања од стране службеног ветеринара до момента прегледа на улазној тачки за путнике које је БиХ одредила. У случају бродског превоза период од 10 дана се продужује додатним периодом који одговара трајању путовања бродом.

5. Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају проћи кроз улазну тачку за путнике који је БиХ одредила. Власник, за вријеме уласка, мора контактирати надлежно тијело присутно на улазној тачки за путнике у сврхе документационих и идентификационих провјера кућних љубимаца.

ИЗУЗЕТАК

(1) Везано за број животиња које се премјештају

Када се премјешта више од 5 кућних љубимаца (пас, мачка и вретица) исти се морају подвргнути свим процедурама у складу са увозним процедурама. Молимо вас да се обратите info@vet.gov.ba за више информација.

(2) Везано за обиљежавање

БиХ одобрава кретање паса, мачака и вретица на својем територију уколико су обиљежени јасно читљивом тетоважом која је аплицирана прије 03.07.2011.

Унос биља, сјемења и садног материјала

Према Правилнику о  мјерама за спречавање уношења, ширења и сузбијања штетних организама на биљу, биљним производима и регулисаним објектима ("Службени гласник БиХ", број 59/11) могу се унијети мале количине биља и биљних производа које су изузете од фитосанитарног прегледа и прописаног поступања. Мале количине биља и биљних производа у смислу тог Правилника су:

 • свјеже воће и поврће (изузев кромпира), укупне тежине до пет кг
 • сјечено цвијеће и дијелови биљака увезани у букет или вијенац, један букет или вијенац
 • сјеме цвијећа и поврћа (изузев сјемена кромпира) у оригиналном паковању укупне тежине до 100 гр које није намијењено за продају, до пет пакетића
 • луковице и кртоле украсних биљака, укупно до три кг
 • новогодишње јелке без коријена, један комад
 • собно биље и лончанице (изузев бонсаи дрвета), до три биљке
 • балконско биље и неодрвењело украсно грмље, највише десет биљака.
Унос лијекова

Уношење готових лијекова за личне потребе путника могуће је у количинама неопходним за уобичајену терапију и то уз посједовање одговарајуће медицинске документације (препис историје болести, потврда љекара, рецепт).

Према Закон о спречавању и сузбијању злоупорабе опојних дрога("Службени гласник БиХ", број 08/06), лица која прелазе државну границу смију посједовати лијек који садржи психотропне супстанце само на основу медицинске документације, у количини неопходној за личну употребу у трајању највише до седам дана. Лица која су на супституцијској терапији болести овисности или симптоматској терапији у терминалној фази малигних болести, приликом преласка државне границе изузетно смију посједовати лијек који садржи супстанце, на основу медицинске документације и у количини неопходној за личну употребу у трајању највише до 15 дана. Назив и количину ових лијекова, уз  предочење медицинске документације, лице је дужно да пријави царинском органу приликом преласка државне границе. 

Уношење и изношење новца

Сви путници који уносе или износе готовину или вриједносне папире у износу већем од 10.000 евра дужни су да пријаве царинском органу на сваком граничном пријелазу у Босни и Херцеговини.

Владе Републике Српске и Федерације БиХ донијеле су одлуке којима се мијењају постојећи прописи који  регулишу изношење и уношење ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и вриједносних папира.

Пријава уноса или износа готовине, чекова или вриједносних папира врши се на обрасцу за пријаву готовине који је могуће добити на свим међународним граничним пријелазима од царинских служненика, или преузети са интернет странице www.uino.gov.ba На полеђни обрасца за пријаву готовине наведено је детаљно упутство како се исти попуњава. Након попуњавања обрасца исти се предаје царинском службенику који је на захтјев путника обавезан један овјерен примјерак вратити путнику који је извршио пријаву готовине, чекова или других вриједносних папира.

Наведеним прописи су донијети у циљу усклађивања са препорукама Стручне групе за финансијско дјеловање (ФАТФ) и истима је: повећан износ изнад којег је физичко лице обавезно да пријави свако изношење и уношење готовине на 10.000 евра, утврђена обавезе пријаве, поред ефективног страног новца, конвертибилних марака и чекова, и хартија од вриједности и свих других физички преносивих инструмената плаћања у складу са прописом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, те је прописан Образац за пријаву готовине.

 • Уредба о измјенама и допуни Уредбе о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности  са Обрасцем за пријаву готовине. Наведени образац у електронском облику је доступан на интернет страници Министарства финансија РС  http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx .
 • Одлука о измјенама и допууни Одлуке о изношењу стране готовине и чекова са обрасцем за пријаву готовине. Наведени образац у електронском облику је доступан на интернет страници Владе ФБиХ www.fbihvlada.gov.ba односно на интернет страници Министарства финансија ФБиH www.fmf.gov.ba .
 • Правилник којим се уређује изношење стране готовине, конвертибилних марака, чекова, вриједносних папира и свих других физички преносивих инструмената плаћања из Брчко дистрикта БиХ у иностранство. Наведени образац у електронском облику је доступа на интернет страници Дирекције за финансије БД http://df.bdcentral.net/Content/Read/devizno%20poslovanje и на линку http://df.bdbih.gov.ba/Content/Read/pravilnici?lang=bs

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама и допуни Уредбе о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности  („Службени гласник Републике Српске", број 46/17), која је ступила на снагу 24. 05. 2017. године. Такође, Влада Федерације Босне и Херцеговине је донијела Одлуку о измјенама и допууни Одлуке о изношењу стране готовине и чекова („Службени новине Федерације БиХ", број 38/17), која је ступила на снагу 25.05.2017. године.

Физичка лица у путничком промету са иностранством преко граничног прелаза могу прењети износ готовине преко 10.000 еура, али уз предочење одобрења Министарства финансија Републике Српске или Министарства финансија Федерације БиХ.

Унос производа животињског поријекла

Сви производи који нису у складу са одредбама ове информације морају се одложити у за то предвиђене посуде приликом доласка у Босну и Херцеговину ради уништавања или бити враћене из царинског подручја Босне и Херцеговине.

Дозвољено је унијети или послати у Босну и Херцеговину личне пошиљке меса и млијека и њихових производа (осим млијека у праху за дојенчад, дјечије хране, и специјалне хране или специјалне хране за кућне љубимце потребне из медицинских разлога), под условом да оне долазе из државе чланица ЕУ, Андоре, Лихтенштајна, Норвешке, Сан Марина, Швајцарске, Фарских острва, Гренланда, Исланда, Црне Горе, Македоније.

Дозвољено је унијети или послати у Босну и Херцеговину личне пошиљке млијека у праху за дојенчад, дјечије хране и специјалне хране потребне из медицинских разлога под условом да:

 • оне долазе из државе чланице ЕУ, Андоре, Лихтенштајна, Норвешке, Сан Марина, Швајцарске, Фарских острва, Гренланда, Исланда, Црне Горе, Македоније и Србије и да њихова заједничка количина не прелази ограничену масу од 1 kg по особи, те да:
 1. производ не захтијева хлађење прије употребе,
 2. је упакован у оригинално паковање и намијењен директној продаји крајњем кориснику, и
 3. паковање није оштећено осим ако се тренутно користи
 • оне долазе из других држава (осим држава чланица ЕУ, Андоре, Лихтенштајна, Норвешке, Сан Марина, Швајцарске, Фарских острва, Гренланда, Исланда, Црне Горе, Македоније и Србије), и да њихова заједничка количина не прелази ограничену масу од 1 kg по особи, и да:
 1. производ не захтијева хлађење прије употребе,
 2. је упакован у оригинално паковање и намијењен директној продаји крајњем кориснику, и
 3. паковање није оштећено осим ако се тренутно користи

Дозвољено је унијети или послати у Босну и Херцеговину личне пошиљке хране за кућне љубимце потребне из медицинских разлога под условом да:

 • оне долазе из држава чланица ЕУ, Андоре, Лихтенштајна, Норвешке, Сан Марина, Швајцарске, Фарских острва, Гренланда, Исланда, Црне Горе, Македоније и Србије, и да њихова заједничка количина не прелази ограничену масу од 2 kg по особи, и да:
 1. производ не захтијева хлађење прије употребе,
 2. је упакован у оригинално паковање и намијењен директној продаји крајњем кориснику, и
 3. паковање није оштећено осим ако се тренутно користи
 • оне долазе из других држава (осим држава чланица ЕУ, Андоре, Лихтенштајна, Норвешке, Сан Марина, Швајцарске, Фарских острва, Гренланда, Исланда, Црне Горе, Македоније и Србије), и да њихова заједничка колчина не прелази ограничену масу од 1 kg по особи, и да:
 1. производ не захтијева хлађење прије употребе,
 2. је упакиран у оригинално паковање и намијењен директној продаји крајњем кориснику, и
 3. паковање није оштећено осим ако се тренутно користи

Дозвољено је унијети или послати у Босну и Херцеговину личне пошиљке рибљих производа (укључујући свјежу очишћену рибу без унутрашњих органа, сушену, кувану или димљену рибу, и одређене шкољке, као што су шкампи, јастози, неживе дагње и каменице) из држава чланица ЕУ, Андоре, Лихтенштајна, Норвешке, Сан Марина, Швајцарске, Фарских острва, Гренланда, Исланда, Црне Горе, Македоније и Србије под условом да:

 1. је свјежа риба, очишћена,
 2. маса рибљих производа не прелази, по особи, 1 kg или масу једне рибе, зависно од тога шта је теже.

Дозвољено је унијети или послати у Босну и Херцеговину друге производе животињског поријекла, као што су мед, живе каменице и дагње, и пужеви на примјер, под условом да:

 • они долазе из држава чланица ЕУ, Андоре, Лихтенштајна, Норвешке, Сан Марина, Швајцарске, Фарских острва, Гренланда, Исланда, Црне Горе, Македоније и Србије, и да њихова заједничка количина не прелази 1 kg по особи,

Дозвољено је унијети мале количине производа животињског поријекла из неколико од горе наведених пет категорија (параграф 1-5), под условом да су у складу сa правилима објашњеним у сваком од релевантних параграфа ове информације.

ПОШИЉКЕ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА ЧИЈА УКУПНА МАСА ПРЕЛАЗИ НАВЕДЕНЕ ТЕЖИНЕ УНОСЕ СЕ У
БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ КАО И УВОЗНЕ ПОШИЉКЕ КОЈЕ ПОДЛИЈЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКО- ЗДРАВСТВЕНОЈ КОНТРОЛИ
ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ НА ОДРЕЂЕНИМ ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА И КОЈЕ МОРА ДА ПРАТИ МЕЂУНАРОДНИ ВЕТЕРИНАРСКИ CЕРТИФИКАТ.

НЕПРИЈАВЉИВАЊЕ ОВАКВИХ ПОШИЉКИ ЈЕ КАЖЊИВО!

Пријава пртљага пристиглог одвојено од путника

Оператор аеродрома и оператор ваздухоплова дужни су осигурати континуирани надзор пртљага од тренутка предаје до тренутка његовог преузимања од стране путника или од њега овлашћеног лица, осим у времену када је тај пртљаг у непосредној одговомости царинског органа или под његовим непосредним надзором.

Сваки регистровани пртљаг се приликом предаје означава наљепницом (таг) која на себи има ознаку дестинације, као и посебан пртљажни број или код који се користи за потрагу у случају губитка пртљага, а преко кога се могу провјерити подаци о његовом власнику и итинереру (путном правцу).

Ако регистровани пртљаг не стигне летом којим је стигао његов власник, путник се, са авионском картом и наљепницом за регистровани пртљаг, одмах треба обратити, тј. пријавити губитак пртљага Служби надлежној за трагање недостајућег (изгубљеног) пртљага ("Лост анд Фоунд"), организованој у складу са Конвенцијом о међународном цивилном ваздухопловству (ИЦАО) на аеродрому за међународни саобраћај. Потрага за изгубљеним пртљагом припада аеродромским службама.
Служба надлежна за трагање недостајућег (изгубљеног) пртљага, по пријави изгубљеног пртљага, путнику издаје "записник о неприспијећу пртљага" (који, садржи информације о величини, облику и садржају кофера као и контакт податке путника). Без тог записника свака даља комуникација са компанијом или аеродромском службом није могућа, записник је практично лична карта пртљага одређеног путника.

Регистровани пртљаг који је пристигао одвојено од власника (путника), оператор ваздухоплова или аеродрома или заступник из члана 5. Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, дужан је, сходно члану 37. наведеног закона, поднијети царинском органу на аеродрому, одмах након слијетања ваздухоплова са међународног лета којим је пртљаг пристигао и искрцаја пртљага.

За пријаву пристиглог пртљага, ради транспарентнијег поступка, може се користити образац "Пријава пртљага пристиглог одвојено од путника", који вам достављамо у прилогу овог акта.

Пртљаг који је у међународном ваздушном саобраћају пристигао одвојено од путника, од момента његове пријаве царинском органу исти је под царинским надзором до уручења путнику, враћања у иностранство, односно до спровођења одговарајућег царинског поступка, до када се налази у одобреном привременом смјештају у простору службе трагања/оператора аеродрома који је, од стране надлежног царинског Органа, одобрен као простор за привремени смјештај у складу са царинским прописима.

Царински поступак са пртљагом пристиглим одвојено од путника је хитан.