Интелектуална својина

ЗАУСТАВИМО ФАЛСИФИКОВАЊЕ И ПИРАТЕРИЈУ

  • Поштовање права интелектуалне својине је од кључног значаја за увођење културе иновација, која поспјешује економски развој, отвара радна мјеста и повећава приходе
  • Ова страница је намијењена информисању јавности о систему заштите права интелектуалне својине, облицима, појавама и посљедицама повреда ових права, те забрана и ограничења регулисаних ванцаринским прописима

Одсјек за заштиту права интелектуалне својине, забране и ограничења координира активности у УИО по питању заштите интелектуалне својине, те забрана и ограничења регулисаних ванцаринским прописима.

Област заштите интелектуане својине је важан дио примјене Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ.

Улога, обим и надлежност царинских органа у спровођењу мјера заштите интелектуане својине дефинисани су сљедећим прописима:

Приликом увоза, извоза или транзита робе, у складу са наведеним прописима, штите се права интелектуалне својине, и то: жиг, ауторско и сродна права, индистријски дизајн, патент и поријекло или географска ознака.

Царински органи су надлежни да, у случајевима сумње повреде права интелектуалне својине, прекину царински поступак све до окончања поступка којим се повреда права утврђује.

Обавеза регистровања у ЕОРИ систем и Обједињени списак роба које подлијежу контроли