Одгода плаћања пореског дуга

Чланом 35. став (1) Закона о поступку индиректног опорезивања (“Службени гласник БиХ“, бр. 89/05 и 100/13)  прописано је да  плаћање  износа  дуга  по  основу  индиректног  пореза  у  редовном или у периоду принудне наплате може се одгодити или  вршити  у  ратама, у  складу  са  одредбама  прописаним  подзаконским  актима.

ЗАХТЈЕВИ ЗА ОДГОЂЕНО ПЛАЋАЊЕ ДУГА ИЛИ ПЛАЋАЊЕ ДУГА У РАТАМА ПОДНОСЕ СЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ

Организационе јединице за принудну наплату надлежне су за доношење одлуке о захтјеву за одгођено плаћање и то:

 • Одсјек за принудну наплату – када је главни дуг преко 30.000 КМ,
 • Групе за принудну наплату – када је главни дуг испод 30.000 КМ.

Одредбама члана  23. став (1) и (2)  Правилника о провођењу поступка принудне наплате индиректних пореза плаћање дуга током редовног или периода принудне наплате, по захтјеву дужника, може се одгодити или платити у ратама, уз испуњење прописаних услова. Износи за које је одобрена одгода плаћања или плаћање у ратама (у даљем тексту: одгођено плаћање), не укључујући накнадни терет принуде, подлијежу обрачуну затезне камате како је прописано Законом о поступку индиректног опорезивања.

Чланом 24. став (3) Правилника прописано је да најдужи период одгоде плаћања износи једну (1) годину, а за плаћање дуга у ратама три (3) године.

1) ЗАХТЈЕВ ЗА ОДГОЂЕНО ПЛАЋАЊЕ ИЛИ ПЛАЋАЊЕ У РАТАМА

Форма захтјева није прописана, али је чланом 25. Правилника наведено шта исти треба да садржи.

У складу са чланом 25. Правилника захтјев за одгођено плаћање или плаћање у ратама треба да садржи:

 • име и презиме подносиоца/назив фирме, идентификациони број и адресу сједишта/пребивалишта за сврхе индиректног опорезивања подносиоца захтјева, а уколико постоји, и заступника;
 • разлоге подношења захтјева за одгођено плаћање;
 • тачно навођење врсте захтјева (одгода плаћања или плаћање дуга у ратама), временског периода на који се одгођено плаћања тражи и датума уплате одгођеног плаћања (5. или 20. у мјесецу);
 • понуђено средство обезбјеђења, како је прописано у члану 26., а узимајући у обзир одредбе члана 27. овог Правилника,
 • мјесто, датум и потпис подносиоца.

 

2) ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА

 Одредбама  члана 25. истог Правилника, прописано је да је дужник уз захтјев обавезан доставити:

 • изјаву о обезбјеђењу неопозиве свеобухватне гаранције банке или друге финансијске институције у складу са одредбом члана 25. наведеног Правилника;
 • документацију о заступању како је прописано Законом о поступку индиректног опорезивања (актуелни извод из судског регистра са прилозима) и
 • сву осталу документацију за коју сматра да је релевантна.

Уколико  из оправданих  разлога  дужник није у  могућности  обезбиједити  гаранцију из  става (1) овог  члана  УИО може  прихватити  сљедећа  средства  обезбјеђења  плаћања,  према  сљедећем  редосљеду приоритета:

 • хипотеку,
 • залог са или без измјештања покретне имовине,
 • гаранцију трећег лица односно заједничку гаранцију трећег лица и дужника,
 • о испуњености економских  и  правних услова  гаранције одлучује орган надлежан  за  рјешавање захтјева за одгоду плаћања. 

Када  је  немогуће  обезбиједити  свеобухватну  банковну  гаранцију  уз  захтјев  за  одгоду  плаћања  неопходно је  поднијети:

 • изјаву дужника о  немогућности  обезбјеђења  свеобухватне  гаранције  банке  или  друге  финансијске  институције,
 • б) процјену имовине понуђене у сврху гаранције  коју  је  извршила специјализована независна   фирма  или стручњак, доказ о власништву имовине, односно укплико се као средство обезбјеђења плаћања нуди непокретна имовина оригинални примјерак ЗК изватка,
 • биланс стања  и  биланс  успјеха  из  претходне године и  извјештај  ревизора  уколико  постоји.
 • уколико се уколико се ради о имовини која није у власништву дужника, потребно је обезбједити изјаву односно сагласност власника имовине о давању исте у залог ради обезбјеђења плаћања дуга

Уколико  захтјев  не  испуњава  формалне  услове  или уз  њега  није  поднесена  обавезна  документација УИО  ће  од  подносиоца  затражити  да  комплетира  захтјев  у  року  од  10 дана,  уз  упозорење да ће, уколико  не  достави  тражену  документацију  у  року, захтјев  бити  одбачен. 

Чланом 25. Правилника став (6) и став (7) прописано је да се одлука о захтјеву за одгођено плаћање се доноси у форми рјешења, те да се након одобравања одгођеног плаћања, одобрени увјети  не могу мијењати.

Чланом 28. став (1) Правилника прописано је да се рјешењем којим се одобрава  одгођено  плаћање утврђују увјети плаћања, који се могу разликовати од оних које дужник тражи.

 

2а) ГАРАНЦИЈА БАНКЕ

 • Гаранција банке или друге финансијске институције покрива укупан износ дуга за који је одобрено одгоду плаћања односно плаћање дуга у ратама, увећан за 25% и издаје се на период најмање 6 мјесеци дужи од одобреног периода одгођеног плаћања.
 • Гаранција банке се доставља УИО у року од 15 дана од дана пријема рјешења којим се одобрава одгоду плаћања односно плаћање дуга у ратама. Уколико се гаранција банке не достави у прописаном року рјешење се сматра укинутим, о чему се не доноси посебна одлука.
 • Дужници чији је главни дуг мањи од 5.000 КМ, изузимају се од обавезе достављања средства обезбјеђења за одгођено плаћање.
 • Управа за индиректно опорезивање има прописан образац гаранције за одгоду плаћања односно плаћање дуга у ратама.

Поступак наплате дуга из гаранције

 • Од финансијске институције као даваоца гаранције се тражи да плати дуг до висине износа утврђеног гаранцијом или дугом, а у току рока за плаћање у оквиру периода принудне наплате;
 • Ако финансијска институција која је издала гаранцију не плати дуг по позиву УИО у прописаном року, УИО ће наставити наплату из укупне имовине даваоца гаранције.

2б) ЗАЛОГ ПОКРЕТНЕ ИЛИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

 • Уколико је одобрено одгођено плаћање дуга који је обезбијеђен залогом на имовини дужника или трећег лица, исти су у обавези да на први позив УИО приступе закључењу уговора о залогу, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања рјешења дужнику, у противном се рјешење о одгођеном плаћању сматра укинутим, о чему се не доноси посебна одлука.

О испуњењу економских и правних увјета понуђеног средства обезбјеђења одлучује орган надлежан за рјешавање захтјева за одгођено плаћање.

 • Када је средство обезбјеђења непокретна имовина након закјучења уговора о залогу Управи је потребно доставити одлука суда о регистрираној хипотеци на понуђену некретнину и ЗК извадак из којег се види укњижена хипотека од стране заложног дужника, у противном рјешење којим се одобрава одгода плаћања дуга се аутоматски укида.
 • Након закључења уговора о залогу покретне имовине УИО врши регистрацију залога у Регистру залога при Министарству правде БиХ, а у складу са Правилником о залозима.

Поступак наплате дуга из гаранције – залога

 • Уколико се плаћање не изврши по истеку одобреног периода, дужни износ ће се у цијелости наплатити активирањем гаранције у судском извршном поступку и свих других инструмената принудне наплате.
 • Средство обезбјеђења се ослобађа након намирења укупног износа дуга за који је одобрено одгођено плаћање, а који је обезбјеђен тим средством или након гашења дуга.

3) АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ОДГОДУ ПЛАЋАЊА И ПЛАЋАЊЕ У РАТАМА

Приликом подношења захтјева за одгађање плаћања индиректних пореза или плаћање у ратама, подносилац  захтјева је дужан приложити сљедеће уплатнице за административне таксе:

 1. Таксу на поднесак из тарифног броја 83 у износу од 10,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
 • 3380002210018390 (Уникредит банка д.д. Мостар)
 • 5517902220404858 (Уникредит банка а.д. Бања Лука)
 • 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука)
 • 1341021020000276 (Аса банка Наша и Снажна д.д. Сарајево)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722801,
  • Опћина: одговарајућа шифра опћине,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Буџетска организација – шифра надлежне организационе јединице УИО:
   • 1601001 – Главна канцеларија Бања Лука;
   • 1601002 – Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 – Регионални центар Мостар;
   • 1601004 – Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 – Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,
  • Сврха дознаке, број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса.
 1. Таксу за остала рјешења која се доносе у редовном управном  поступку из тарифног број 84 у износу од 20,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
 • 3380002210018390 (Уникредит банка д.д. Мостар)
 • 5517902220404858 (Уникредит банка а.д. Бања Лука)
 • 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука)
 • 1341021020000276 (Аса банка Наша и Снажна д.д. Сарајево)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722802,
  • Опћина: одговарајућа шифра општине,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Буџетска организација – шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 – Главна канцеларија Бања Лука;
   • 1601002 – Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 – Регионални центар Мостар;
   • 1601004 – Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 – Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,

За сва додатна питања можете контактирати на број:

 • Одсјек за принудну наплату: 051 335 311, 051 335 372, 051 335 313;
 • Група на принудну наплату Ргионалног центра Бања Лука 051 212 492;
 • Група на принудну наплату Ргионалног центра Сарајево 033 246 069;
 • Група на принудну наплату Ргионалног центра Мостар 036 356 801;
 • Група на принудну наплату Ргионалног центра Тузла 035 368 032;