Принудна наплата

Појашњења везано за поступак принудне наплате (одгода плаћања)

Чланом 35. став (1) Закона о поступку индиректног опорезивања (“Службени гласник БиХ“, број: 89/05 и 100/13)  прописано је да  плаћање  износа  дуга  по  основу  индиректног  пореза  у  редовном или у периоду принудне  наплате може се одгодити или  вршити  у  ратама, у  складу  са  одредбама  прописаним  подзаконским  актима.

ЗАХТЈЕВИ ЗА ОДГОЂЕНО ПЛАЋАЊЕ ДУГА ИЛИ ПЛАЋАЊЕ ДУГА У РАТАМА ПОДНОСЕ СЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ

Организационе јединице за принудну наплату надлежне су за доношење одлуке о захтјеву за одгођено плаћање и то:

 • Одсјек за принудну наплату – када је главни дуг преко 30.000 КМ,
 • Групе за принудну наплату – када је главни дуг испод 30.000 КМ.

Одредбама члана  23. став (1) и (2)  Правилника о провођењу поступка принудне наплате индиректних пореза плаћање дуга током редовног или периода принудне наплате, по захтјеву дужника, може се одгодити или платити у ратама, уз испуњење прописаних услова. Износи за које је одобрена одгода плаћања или плаћање у ратама (у даљњем тексту: одгођено плаћање), не укључујући накнадни терет принуде, подлијежу обрачуну затезне камате како је прописано Законом о поступку индиректног опорезивања.

Чланом 24. став (3) Правилника прописано је да најдужи период одгоде плаћања износи једну (1) годину, а за плаћање дуга у ратама три (3) године.

1) ЗАХТЈЕВ ЗА ОДГОЂЕНО ПЛАЋАЊЕ ИЛИ ПЛАЋАЊЕ У РАТАМА

Форма захтјева није прописана, али је чланом 25. Правилника наведено шта исти треба да садржи.

У скаду са чланом 25. Правилника захтјев за одгођено плаћање или плаћање у ратама треба да садржи:

 • име и презиме подносиоца/назив фирме, идентификациони број и адресу сједишта/пребивалишта за сврхе индиректног опорезивања подносиоца захтјева, а уколико постоји, и заступника;
 • разлоге подношења захтјева за одгођено плаћање;
 • тачно навођење врсте захтјева (одгода плаћања или плаћање дуга у ратама), временског периода на који се одгођено плаћања тражи и датума уплате одгођеног плаћања (5. или 20. у мјесецу);
 • понуђено средство обезбјеђења, како је прописано у члану 26., а узимајући у обзир одредбе члана 27. овог Правилника,
 • мјесто, датум и потпис подносиоца.

2) ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА

Одредбама  члана 25. истог Правилника, прописано је да је дужник уз захтјев обавезан доставити:

 • изјаву о обезбјеђењу неопозиве свеобухватне гаранције банке или друге финансијске институције у складу са одредбом члана 25. наведеног Правилника;
 • документацију о заступању како је прописано Законом о поступку индиректног опорезивања (актуелни извод из судског регистра са прилозима) и
 • сву осталу документацију за коју сматра да је релевантна.

Уколико  из оправданих  разлога  дужник није у  могућности  обезбиједити  гаранцију из  става (1) овог  члана  УИО може  прихватити  сљедећа  средства  обезбјеђења  плаћања,  према  сљедећем  редосљеду приоритета:

 • хипотеку,
 • залог са или без измјештања покретне имовине,
 • гаранцију трећег лица односно заједничку гаранцију трећег лица и дужника,
 • о испуњености економских  и  правних услова  гаранције одлучује орган надлежан  за  рјешавање захтјева за одгоду плаћања. 

Када  је  немогуће  обезбиједити  свеобухватну  банковну  гаранцију  уз  захтјев  за  одгоду  плаћања  неопходно је  поднијети:

 • изјаву дужника о  немогућности  обезбјеђења  свеобухватне  гаранције  банке  или  друге  финансијске  институције,
 • б) процјену имовине понуђене у сврху гаранције  коју  је  извршила специјализирана  неовисна   фирма  или стручњак, доказ о власништву имовине, односно укплико се као средство обезбјеђења плаћања нуди  непокретна имовина оригинални примјерак ЗК изватка,
 • биланс стања  и  биланс  успјеха  из  претходне године и  извјештај  ревизора  уколико 
 • уколико се уколико се ради о имовини која није у власништву дужника, потребно је обезбједити изјаву односно сагласност власника имовине о давању исте у залог ради обезбјеђења плаћања дуга

Уколико  захтјев  не  испуњава  формалне  услове  или уз  њега  није  поднесена  обавезна  документација УИО  ће  од  подносиоца  затражити  да  комплетира  захтјев  у  року  од  10 дана,  уз  упозорење да ће, уколико  не  достави  тражену  документацију  у  року, захтјев  бити  одбачен. 

Чланом 25. Правилника став (6) и став (7) прописано је да се одлука о захтјеву за одгођено плаћање се доноси у форми рјешења, те да се након одобравања одгођеног плаћања, одобрени увјети  не могу мијењати.

Чланом 28. став (1) Правилника прописано је да се рјешењем којим се одобрава  одгођено  плаћање утврђују увјети плаћања, који се могу разликовати од оних које дужник тражи.

2а) ГАРАНЦИЈА БАНКЕ

 • Гаранција банке или друге финансијске институције покрива укупан износ дуга за који је одобрено одгоду плаћања односно плаћање дуга у ратама, увећан за 25% и издаје се на период најмање 6 мјесеци дужи од одобреног периода одгођеног плаћања.
 • Гаранција банке се доставља УИО у року од 15 дана од дана пријема рјешења којим се одобрава одгоду плаћања односно плаћање дуга у ратама. Уколико се гаранција банке не достави у прописаном року рјешење се сматра укинутим, о чему се не доноси посебна одлука.
 • Дужници чији је главни дуг мањи од 5.000 КМ, изузимају се од обавезе достављања средства обезбјеђења за одгођено плаћање.
 • Управа за индиректно опорезивање има прописан образац гаранције за одгоду плаћања односно плаћање дуга у ратама.

Поступак наплате дуга из гаранције

 • Од финансијске институције као даваоца гаранције се тражи да плати дуг до висине износа утврђеног гаранцијом или дугом, а у току рока за плаћање у оквиру периода принудне наплате;
 • Ако финансијска институција која је издала гаранцију не плати дуг по позиву УИО у прописаном року, УИО ће наставити наплату из укупне имовине даваоца гаранције.

2б) ЗАЛОГ ПОКРЕТНЕ ИЛИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

 • Уколико је одобрено одгођено плаћање дуга који је обезбијеђен залогом на имовини дужника или трећег лица, исти су у обавези да на први позив УИО приступе закључењу уговора о залогу, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања рјешења дужнику, у противном се рјешење о одгођеном плаћању сматра укинутим, о чему се не доноси посебна одлука.

О испуњењу економских и правних увјета понуђеног средства обезбјеђења одлучује орган надлежан за рјешавање захтјева за одгођено плаћање.

 • Када је средство обезбјеђења непокретна имовина након закјучења уговора о залогу Управи је потребно доставити одлука суда о регистрираној хипотеци на понуђену некретнину и ЗК извадак из којег се види укњижена хипотека од стране заложног дужника, у противном рјешење којим се одобрава одгода плаћања дуга се аутоматски укида.
 • Након закључења уговора о залогу покретне имовине УИО врши регистрацију залога у Регистру залога при Министарству правде БиХ, а у складу са Правилником о залозима.

Поступак наплате дуга из гаранције – залога

 • Уколико се плаћање не изврши по истеку одобреног периода, дужни износ ће се у цијелости наплатити активирањем гаранције у судском извршном поступку и свих других инструмената принудне наплате.
 • Средство обезбјеђења се ослобађа након намирења укупног износа дуга за који је одобрено одгођено плаћање, а који је обезбјеђен тим средством или након гашења дуга.

3) АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ОДГОДУ ПЛАЋАЊА И ПЛАЋАЊЕ У РАТАМА

Приликом подношења захтјева за одгађање плаћања индиректних пореза или плаћање у ратама, подносилац захтјева је дужан приложити сљедеће уплатнице за административне таксе:

 1. Таксу на поднесак из тарифног броја 83 у износу од 10,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
 • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
 • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
 • 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука)
 • 1341021020000276 (Аса банка Наша и Снажна д.д. Сарајево)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722801,
  • Опћина: одговарајућа шифра опћине,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Буџетска организација – шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 – Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 – Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 – Регионални центар Мостар;
   • 1601004 – Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 – Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,
  • Сврха дознаке, број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса.
 1. Таксу за остала рјешења која се доносе у редовном управном  поступку из тарифног број 84 у износу од 20,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
 • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
 • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
 • 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука)
 • 1341021020000276 (Аса банка Наша и Снажна д.д. Сарајево)
  • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
  • Врста уплате: 0,
  • Врста прихода: 722802,
  • Опћина: одговарајућа шифра опћине,
  • Порезни период: датум уплате,
  • Буџетска организација – шифра надлежне организационе јединице УИНО:
   • 1601001 – Средишњи уред Бања Лука;
   • 1601002 – Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 – Регионални центар Мостар;
   • 1601004 – Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 – Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: попунити бројевима 0,

За сва додатна питања можете контактирати на број:

 • Одсјек за принудну наплату: 051 335 311, 051 335 372, 051 335 313;
 • Група на принудну наплату Ргионалног центра Бања Лука 051 212 492;
 • Група на принудну наплату Ргионалног центра Сарајево 033 246 069;
 • Група на принудну наплату Ргионалног центра Мостар 036 356 801;
 • Група на принудну наплату Ргионалног центра Тузла 035 368 032;
Појашњења за кориштење бланко сопствене трасиране мјенице

На основу члана 21. Закона о Управи за индиректно опорезивање („Службени гласник БиХ“, број: 89/05) и члана 6. Упутства о кориштењу бланко сопствене трасиране мјенице у царинском поступку унутрашње обраде по основу лохн посла („Службени гласник БиХ“, број: 16/14) пореском обвезнику може се одобрити кориштење бланко властите трасиране мјенице као инструмента осигурања плаћања у царинском поступку унутрашње обраде по основу лохн посла.

Порески обвезник подноси Захтјев за кориштење бланко властите трасиране мјенице Сектору за пословне услуге – Одсјеку за принудну наплату у Главној канцеларији УИО, на обрасцу из Прилога 1. наведеног Упутства.

I УСЛОВИ ЗА КОРИШТЕЊЕ БЛАНКО СОПСТВЕНЕ ТРАСИРАНЕ МЈЕНИЦЕ

Приликом подношења захтјева порески обвезник мора испуњавати сљедеће услове:

 1. да је корисник царинског поступка унутрашње обраде по основу лохн посла,
 2. у вријеме подношења захтјева није у поступку стечаја или ликвидације,
 3. нема блокиран главни или било који други трансакцијски рачун,
 4. да у периоду од 12 мјесеци прије подношења захтјева није био у поступку принудне наплате за доспјели дуг по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси, које је Управа за индиректно опорезивање надлежна наплаћивати према Закону о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, Закону о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода и Закону о поступку индиректног опорезивања (у даљем тексту: дуг по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси),
 5. да у периоду од 12 мјесеци прије подношења захтјева доспјели дуг по основу индиректних пореза није измиривао плаћањем по основу поднесене банкарске гаранције или другог инструмента осигурања плаћања,
 6. на дан провјере поднесеног захтјева нема неизмиреног доспјелог дуга по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси. Овај услов не сматра се испуњеним ако је подносиоцу захтјева одобрено одгођено плаћање или плаћање у ратама неизмиреног доспјелог дуга по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси.

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА

Уз захтјев (прописан на обрасцу Прилог 1.) порески обвезник прилаже сљедећу документацију одређену у складу са одредбама члана 5. Упутства:

 1. копију важећег одобрења за царински поступак унутрашње обраде по основу лохн посла,
 2. увјерење надлежног суда у сврху доказивања да порески обвезник није у поступку стечаја или ликвидације у вријеме подношења захтјева.

Уколико је документација потпуна Сектор за пословне услуге, по службеној дужности врши провјере у свим Регионалним центрима и то:

 1. да ли порески обвезник има блокиран главни рачун или било који други трансакцијски рачун, те да ли на дан провјере поднијетог захтјева има неизмиреног доспјелог дуга по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси;
 2. да ли је порески обвезник у периоду од 12 мјесеци прије подношења захтјева био у поступку принудне наплате за доспјели дуг по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси, те да ли је у периоду од 12 мјесеци прије подношења захтјева доспјели дуг по основу индиректних пореза, осталих прихода и такси измиривао плаћањем по основу поднијете банкарске гаранције или другог инструмента осигурања плаћања.

У току важења рјешења, провјеру поштивања одредби прописаних упутством, по службеној дужности врши Сектор за пословне услуге најмање сваких 6 мјесеци на обрасцу Прилог 2. који остаје у спису предмета као доказ о извршеној провјери.

III ОДЛУКА ПО ЗАХТЈЕВУ

Одлуку по зехтјеву пореског обвезника доноси Сектор за пословне услуге у року од мјесец дана од дана запримања уредног захтјева. Захтјев се одобрава уколико порески обвезник испуњава све услове потребне за одобравање захтјева. Уколико Сектор за пословне услуге утврди да захтјев не испуњава било који од наведених услова исти се одбија. Рјешење о одобравању кориштења бланко сопствене трасиране мјенице се издаје на неодређено вријеме и важи све док ималац истог испуњава услове за кориштење мјенице, односно до укидања. Порески обвезник је дужан обавијестити доносиоца рјешења одмах у случају да додје до промјене било којих података наведених у рјешењу. Уколико се пореском обвезнику укине одобрено рјешење из било којих разлога, исти не може поднијети нови захтјев прије истека годину дана од дана ступања на снагу рјешења о укидању.

IV АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Приликом подношења захтјева за кориштење бланко сопствене трасиране мјенице потребно је приложити сљедеће уплатнице за административне таксе:

 1. Такса на поднесак из тарифног броја 83 - 10,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука)
  • 1341021020000276 (Аса банка Наша и Снажна д.д. Сарајево)
 • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
 • Врста уплате: 0,
 • Врста прихода: 722801,
 • Општина: одговарајућа шифра општине,
 • Порески период: датум уплате,
 • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
  • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: попунити бројевима 0,
 • Сврха дознаке: број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса.
 1. Таксу за остала рјешења која се доносе у редовном управном поступку из тарифног броја 84 у износу од 20,00 КМ:
 • Трансакцијски рачун број:
  • 3380002210018390 (Уницредит банка д.д. Мостар)
  • 5517902220404858 (Уницредит банка а.д. Бања Лука)
  • 5556000060067744 (Нова банка а.д. Бања Лука)
  • 1341021020000276 (Аса банка Наша и Снажна д.д. Сарајево)
 • Прималац: ЈРТ Трезор БиХ,
 • Врста уплате: 0,
 • Врста прихода: 722802,
 • Општина: одговарајућа шифра општине,
 • Порески период: датум уплате,
 • Буџетска организација - шифра надлежне организационе јединице УИНО:
  • 1601001 - Средишњи уред Бања Лука;
  • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
  • 1601003 - Регионални центар Мостар;
  • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
  • 1601005 - Регионални центар Тузла.
 • Позив на број: попунити бројевима 0,
 • Сврха дознаке: број и датум захтјева у вези којег се плаћа такса.

За сва додатна питања можете контактирати бројеве службенике Одсјека за принудну наплату: 051/335-311, 051/335-313, 051/335-372 и 051/335-184.