Уплата ПДВ-а

Уплаћивање ПДВ-а од стране пореских обвезника на Јединствени рачун УИО врши се у складу са Правилником о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује Управа за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број: 21/20 и 23/20) (30.04.2020.)

Уплате ПДВ-а по основу ПДВ пријаве

Обавјештавамо обвезнике ПДВ да су, сходно одредби члана 39. Закона о порезу на додату вриједност ("Службени гласник БиХ" број: 9/05, 35/05, 100/08 и 33/17), дужни да плате обавезу по ПДВ пријави до 10. у мјесецу по истеку пореског периода, у противном ће се на износе индиректних пореза који нису уплаћени у законском року и на прописани рачун наплатити затезна камата по стопи од 0,04%  за сваки дан закашњења и накнадни терет принуде у износу од 5% од дужног износа, како је прописано у одредби члана 10. и члана 11. Закона о поступку индиректног опорезивања ("Службени гласник БиХ" број: 89/05 и 100/13).

Уплате ПДВ-а по основу разреза утврђеног у поступку контроле

Обавјештавамо обвезнике ПДВ да се сходно одредби члана  33. Закон о поступку индиректног опорезивања ("Службени гласник БиХ", број 89/05 и 100/13) добровољно плаћање износа индиректног пореза која произилазе из разреза извршеног од УИО врше  до 15. у мјесецу након истека мјесеца у којем је извршен разрез, тј. од када је приједлог разреза постао коначан.

Упаривање нераспоређених уплата

Нераспоређена уплата је новчана уплата код које је приликом попуњавања платног налога (рубрика 9), грешком наведен непостојећи идентификациони број  (ПДВ број), те иста није распоређена на пореску картицу уплатиоца. У случајевима да је умјесто идентификационог броја обвезника наведен ЈМБГ или идентификациони број неког другог обвезника, иста се не може упарати сходно одредбама члана 18. Правилник о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује Управа за индиректно опорезивање, те уплатилац може поднијети захтјев за поврат погрешно уплаћених средстава надлежној организационој јединици УИО.

Захтјев за упаривање нераспоређених уплата треба да садржи сљедеће податке:

 • Тачан износ и датум нераспоређене уплате
 • Основни подаци о порезном обвезнику:
  • тачан назив обвезника
  • адреса
  • идентификациони број
  • контакт телефон
 • Исправан идентификациони број на којем ће се извршити упаривање.

У прилогу захтјева неопходно је доставити:

 • Копију налога или извода из банке о извршеној спорној уплати;
 • Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за упаривање нераспоређених уплата
  • Прималац:ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца:један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате:0
  • Врста прихода:722801
  • Порески период:датум уплате
  • Општина:шифра опћине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:1601001 - Средишњи уред Бања Лука
  • Позив на број:0

Захтјев за упаривање нераспоређених уплата подноси се Средишњем уреду УИО, Бана Лазаревића бб, Бања Лука - Сектор за порезе - Одсјек за обраду пореских пријава.
Све додатне информације можете добити у Средишњем уреду на наш контакт телефон: 051/335-400 и 051/335-403 од упослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање.