Страни превозници путника

27.07.2022 | Новости

Обавјештавамо све стране превознике путника да је дана 27.07.2022. године ступио на снагу нови Правилник о измјенама Правилника о примјени Закона о ПДВ-у.

С тим у вези, чланом 2. новог Правилника прописано је да пореску основицу за услуге превоза путника извршене возилом за превоз путника (аутобус,  минибус и друго возило лиценцирано за превоз путника) чини онај дио од укупне вриједности услуге који се сразмјерно броју километара које возило прелази преко територије БиХ опорезује у БиХ, те да пореска основица не може бити нижа од просјечне накнаде коју чини просјечан износ вриједности по путнику и по једном километру од 0,10 конвертибилних марака помножен са бројем путника који путују и бројем километара које возило прелази преко територије БиХ.

Надаље, чланом 8. Правилника о измјенама Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност додаје се нови члан 78а. којим је регулисан обрачун и плаћање ПДВ-а страног превозника путника, те се прва три става наведеног члана односе на поступање страног превозника регистрованог у БиХ путем пореског пуномоћника, док се преостали ставови члана 78а. односе на поступање страног превозника који није регистрован путем порезног пуномоћника за ПДВ у БиХ, а у вези са обрачуном и плаћањем ПДВ-а.

С тим у вези, у сврху обрачуна и плаћања ПДВ-а, страни превозник путника је свако лице које врши превоз путника на територији БиХ, а које нема сједиште, односно пребивалиште у БиХ.

Уколико је исти регистрован путем пореског пуномоћника, обрачун и плаћање ПДВ-а за извршене услуге превоза путника које врши страни превозник путника на територији БиХ врши порески пуномоћник страног превозника који има сједиште на територији БиХ.

У том случају, страни превозник при уласку и при изаску са територије БиХ у два примјерка попуњава Пријаву превоза путника (Образац СПП-ПДВ I) која је саставни дио овог Правилника, од којих УИО задржава један примјерак након овјере.

Све информације у вези са регистрацијом путем пореског пуномоћника можете пронаћи овдје.

Надаље, обрачун ПДВ-а страном превознику који нема пореског пуномоћника са сједиштем на територији БиХ утврђује УИО. У том случају, страни превозник при уласку и при изласку са територије БиХ надлежном царинском органу подноси попуњену Пријаву за обрачун ПДВ страном превознику који нема пореског пуномоћника на територији БиХ (Образац СПП-ПДВ) која је саставни дио овог Правилника.

Надлежни царински орган, приликом уласка на територију БиХ, према подацима из Пријаве из става (5) овог члана (СПП-ПДВ) попуњава и страном превознику издаје Потврду о обрачунатом ПДВ страном превознику који нема порезног пуномоћника на територији БиХ (Образац СПП-ПДВ УЦ). Потврда се издаје у два примјерка од којих надлежни царински орган један примјерак задржава за своје потребе.

Прије напуштања територије БиХ надлежни царински орган страном превознику утврђује коначан обрачун ПДВ на основицу утврђену на начин прописан чланом 2. Правилника, који је детаљније објашњен у уводном дијелу текста. Након тога, надлежни царински орган издаје Потврду о износу укупно обрачунатог и износу плаћеног ПДВкоји је обрачунат страном превознику који нема пореског пуномоћника на територији БиХ (Образац СПП-ПДВ ИЦ). Потврда се издаје у два примјерка од којих надлежни царински орган један примјерак задржава за своје потребе.

Страни превозник путника дужан је надлежном царинском органа предочити доказ о уплати ПДВ, у износу једнаком укупном износу утврђеном у коначаном обрачуном ПДВ извршеној са позивом на број Потврде најкасније у моменту напуштања територије БиХ.

Напомињемо да се у случају када страни превозник није регистрован путем пореског пуномоћника, уплата ПДВ-а  врши на 2. Групу уплатних рачуна на које се уплаћују једнократне уплате ПДВ-а из Анекса V, на начин који је прописан Правилником о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси који наплаћује УИО (“Службени гласник БИХ” број 21/20), који можете пронаћи овдје.