Приближава се рок за подношење ПДВ пријава овјерених дигиталним квалификованим потписом

Обавеза подношења ПДВ пријава употребом квалификоване електронске потврде за све обвезнике индиректних пореза наступа од пореског периода јануар 2024. године. Тачније до 10.02.2024. године сви ПДВ обвезници морају предузети неопходне кораке како би били у могућности да у закoнски предвиђеном року испуне своје обавезе.

Наиме, да би обвезници индиректних пореза користили електронске услуге Управе за индиректно опорезивање уз употребу квалификованог електронског потписа, као што је подношење ПДВ пријава овјерених на нови начин, неопходно је да сваки обвезник прво закључи Уговор о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање. То је први корак који мора испунити сваки обвезник индиректних пореза.

Овјерен и потписан Уговор о коришћењу информационог система за електронско пословање са Управом за индиректно опорезивање сваки обвезник подноси надлежном припадајућем регионалном центру УИО (Бањалука, Сарајево, Мостар и Тузла).

Поред тога сваки порески обвезник мора извршити пријаву заступника – физичког лица које ће у име обвезника обављати електронско пословање са УИО (подносити ПДВ пријаве коришћењем квалификоване електронске потврде). Заступник може бити особа запослена код пореског обвезника, или књиговођа који припрема ПДВ пријаве за већи број пореских обвезника. У сваком случају заступник је физичко лице које мора имати квалификовану електронску потврду, а то може добити код Управе за индиректно опорезивање.

УИО је сертификовано тијело за издавање квалификованих електронских потврда и као овјерилац Управа издаје квалификоване електронске потврде физичким лицима и физичким лицима запосленим код пореских обвезника. Захтјеви за издавање квалификованих електронских потврда такођe се подносе надлежном регионалном центру УИО.

С обзиром да је остало тек нешто више од два мјесеца до законски предвиђених рокова за предају ПДВ пријава потписаних новим квалификованим електронским потписом, молимо све обвезнике да се што прије информишу и предузму одговарајуће кораке, како би избјегли прекршајне санкције.