Увоз моторних возила

Управа за индиректно опорезивање БиХ проводи царински поступак увоза свих роба у БиХ па тако и путничких моторних возила. Да би возило ушло у БиХ, у складу са важећом легислативом, мора задовољити минималне техничке услове хомологације возила. Хомологацију возила, тј. испитивање техничких карактеристика сваког појединачног возила проводе овлаштени технички сервиси у Босни и Херцеговини. Дакле, када лице долази с возилом у БиХ, пријављује га за увоз на граничном прелазу, након чега добија провозну царинску пријаву на рок до 6 дана и у том року мора отићи у овлаштени технички сервис који провјерава возило и издаје увјерење да возило задовољава минималне техничке услове хомологације возила.

Више информација о хомологацији и испуњавању свих услова које возило треба испунити  да би се могло увести у БиХ може се добити код неког од овлаштених техничких сервиса у БиХ, надлежних за провођење хомологације.

Када возило добије увјерење о хомологацији, са тим увјерењем и са свом осталом документацијом иде се у одређену царинску испоставу у унутрашњости БиХ гдје се завршава царински поступак увоза возила, плаћају  увозне дажбине (царина и ПДВ), те након тога возило се може регистровати код надлежног МУП-а. Кад су у питању увозне дажбине, стандардна стопа царине за путничка моторна возила износи 15 % и ПДВ 17 %. Ако су у питању половна путничка моторна возила поријеклом из ЕУ, од почетка 2013. године царина је укинута и плаћа се само ПДВ од 17 % на утврђену царинску вриједност возила.

Да би лице било ослобођено од плаћања царине мора имати доказ о поријеклу возила из ЕУ, а то је изјава на фактури од продавца возила (ако се возило купује у фирми која може издати фактуру), или образац ЕУР 1 (ако се возило купује од физичког лица путем уговора о продаји, или је евентуално већ у власништву увозника). Образац ЕУР 1 издаје и овјерава надлежна царинска служба земље у којој је возило купљено.

Без једног од поменутих доказа о поријеклу возила не може се остварити особађање од плаћања царине. ПДВ се плаћа у сваком случају. Кад су у питању нова путничка моторна возила поријеклом из ЕУ царина је укинуте још од 01.01.2009. године, те се приликом увоза истих у БиХ плаћа само ПДВ у износу од 17 %.

Возила из ЕУ без EUR 1 обрасца

Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европских заједница  и њихових држава чланица, с једне стране и Босне и Херцеговине, с друге стране, тачније припадајућег Протокола 2 о дефиницији појма ''производи с поријеклом'' и начинима административне сарадње прописани су услови и начини за стицање поријекла робе, доказивање поријекла, поступак издавања доказа о поријекла, прилагање доказа о поријеклу у поступку царињења робе, исправност/ваљаност издатих доказа, примјена повлаштеног третмана, накнадна провјера, чување документације и друго.

У складу са одредбама члана 17. Протокола 2 доказ о поријеклу робе - увјерење о кретању ЕУР.1 издају царинске власти земље извознице, на писани захтјев извозника или његовог овлаштеног представника, након увида у документацију којом се доказује поријекло односних производа, као и оцјене да су испуњени остали услови из Протокола 2.

Изјаву на рачуну, како је прописано чланом 22. Протокола 2  попуњава извозник за пошиљке чија вриједност не прелази 6000 еура или овлаштени извозник без обзира на вриједност робе, ако се извозни производи могу сматрати производима с поријеклом.

Царински органи земље увознице (у овом случају БиХ), примјењују повлаштену /преференцијалну стопу царине уколико увозник затражи примјену и приложи адекватан доказ о поријеклу.

Дакле, ''бесцарински увоз'' не омогућавају царински органи БиХ и немају утицај на издавање доказа о поријеклу у земљи извозници. Увоз робе с поријеклом уз примјену умањене или нулте стопе царине прописан је самим трговинским споразумом, у овом случају између Босне и Херцеговине и Европске заједнице.

Управа за индиректно опорезивање је по сазнању за чињеницу не издавања доказа о поријеклу за возила поријеклом из Европске заједнице, са истим упознала надлежно Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, како би они, као потписник споразума чије одредбе се не поштују у потпуности, предузело активности на ријешавању овог проблема, који је на штету увозника робе у Босну и Херцеговину.