Обрачунавање и плаћање акцизе

Обрачунавање акцизе врши се на тај начин што се количина производа множи прописаним износом акцизе по јединици мјере.

Тренутак настанка обавезе обрачунавања акцизе и рокови за плаћање исте приказани су у сљедећој табели:

РБ Обавеза обрачунавања акцизе настаје у тренутку Плаћање акцизе
1 Издавања рачуна произвођача при првој продаји или у тренутку испоруке производа, ако је испорука обављена прије издавања рачуна У року од 10 дана по истеку мјесеца у којем је настала обавеза обрачунавања
2 Увоза акцизних производа на територију БиХ, (осим за духанске прерађевине, као и алкохолна пића, воћне природне ракије и вина која подлијежу обавези обиљежавања акцизним маркицама) Рок за плаћање увозних дажбина
3 Подношења захтјева за штампање акцизних маркица за духанске прерађевине Тренутак преузимања акцизних маркица
4 Преузимања акцизних маркица за алкохолна пића, воћне природне ракије и вина;

 

У року од десет дана по истеку мјесеца у којем је дошло до издавања рачуна произвођача при првој продаји или у тренутку испоруке

производа, ако је испорука обављена прије издавања рачуна

У случају увоза ових производа у року предвиђеном за плаћање увозних дажбина
5 Утврђивање мањка, који се не може правдати вишом силом У року од 10 дана по истеку мјесеца у којем је настала обавеза обрачунавања
6 Расходовања (кало, растур, квар и лом), изнад количине одређене актом Управног одбора који ће се заснивати на опћим трговинским принципима У року од 10 дана по истеку мјесеца у којем је настала обавеза обрачунавања
7 Кориштења акцизних производа од стране произвођача за властиту потрошњу У року од 10 дана по истеку мјесеца у којем је настала обавеза обрачунавања