Акцизе и путарина

Акциза  и путарина су посебни облици индиректних пореза, који су у Босни и Херцеговини регулисани Законом  о акцизама у БиХ.

Према Закону, производи који подлијежу опорезивању акцизом су :

 • Нафтни деривати
 • Духанске прерађевине
 • Безалкохолна пића
 • Алкохол, алкохолна пића и воћна природна ракија
 • Пиво и вино
 • Кафа
 • Биогорива и биотечности

Путарина, као врста индиректног пореза, плаћа се на сљедеће нафтне деривате:

 • Моторне бензине, укључујући и безоловни, независно од октанске вриједности и комерцијалног назива
 • Дизел горива и остала плинска уља
 • Биогорива и биотечности

и то у износу од 0,15 КМ по једном литру производа за путеве и 0,25 КМ за изградњу аутопутева, од чега се 0,20 КМ односи на изградњу аутопутева, а 0,05 КМ на изградњи И реконструкцију других путева.

У складу са Законом, Управни одбор УИО сваке године доноси посебне одлуке:

 • Одлуку о количинама дизел-горива на које се не плаћа путарина
 • Одлука о утврђивању посебне и минималне акцизе на цигарете.

Приходи по основу акциза и путарина уплаћују се на Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање, а њихова расподјела врши се у складу са Законом о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода.

Промјена цијена духанских прерађевина

Ступањем на снагу  Закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у БиХ, који је у примјени од 01.08.2014. године, појавиле су се одређене  нејасноће  које се тичу права и обавеза пореских обвезника  и других лица која се  баве прометом дуванских прерађевина.

Чланом 7. Закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у БиХ измјењен је члан 45. Закона о акцизама у Босни и Херцеговини којим је регулисана материја пописа залиха, обрачун и уплата акцизе на дуван и дуванске прерађевине.

Поступање пореских обвезника и других лица које врше промет дуванских прерађевина приликом било које промјене цијене дуванских прерађевина регулисано је  одредбама  члана 45.став (3)  Закона о акцизама у БиХ („Службени гласник БиХ“ број:49/09, 49/14 60/14, 60/14 и 91/17).

Из наведене одредбе Закона произилази да су  сва лица (регистрована као обвезници акцизе или не) која се баве прометом  цигарета, цигара, цигарилоса и  дувана за пушење дужна  на дан почетка примјене нове малопродајне цијене да изврше попис залиха ових дуванских прерађевина. Пописане залихе ових дуванских прерађевина по новим малопродајним цијенама сва лица пријављују УИО достављањем  пописних листи у року од седам дана од дана извршеног пописа.

За разлику од овог пријављивања стања залихе дуванских прерађевина на дан примјене нове цијене само пријављивање нове малопродајне цијене  по којој ће се вршити продаја врше произвођачи или увозници дуванских прерађевина  најмање 30 дана прије прије примјене нове малопродајне цијене, а у складу са одредбама члана 18 став (2) Правилнику о акцизним маркицама за дуванске прерађевине, алкохолна пића, воћну припродну ракију, каву и вино („Службени гласник БиХ“, број: 50/09 и 74/14).

 Из наведене законске одредбе произилази да су порески обвезници и  сва друга лица која се баве прометом дуванских прерађевина  дужна  извршити попис у тренутку сваког  повећања  малопродајне цијене за  дуванске прерађевине које се налазе код истих на стању у  тренутку примјене повећања малопродајне цијене и за које се врши промјена цијене, без обзира кад се пријави повећање цијене, сачинити пописне листе и исте доставити УИО у року од седам дана од дана извршеног пописа,те извршити обрачун разлике акцизе на утврђене залихе и исту платити у року од 10 дана од дана доставе пописних листа. Наведена  законска одредба такође обавезује  сва лица која врше продају  дуванских прерађевина (цигарета, цигара, цигарилоса и  дувана за пушење) за које се врши промјена цијене да након извршеног пописа дуванске прерађевине морају  продавати по новим цијенама, тако да се не може десити да се исте дуванске прерађевине, у различитим објектима продају по различитим цијенама.

У том смислу, а имајући у виду да лица која врше продају дуванских прерађевина а нису порески обвезници у смислу Закона о акцизама у БиХ, имају исто обавезу повећања цијене дуванских прерађевина произвођач, односно увозник који врши повећање малопродајне цијене дуванских прерађевина дужан је сваког купца који врши даљни промет истих обавјестити о промјени цијена и тренутку од којег се примјењује промјена цијене. Дуванске прерађевине за које је плаћена разлика акцизе након извршеног пописа продават ће се по новим малопродајним цијенама које морају бити истакнуте на видном мјесту малопродајног објекта.

Напомињемо да у складу са одредбама члана 45.став (4)  Закона о акцизама у БиХ при промјени цијена цигарета у току 2021.године при обрачуну разлике акцизе за уплату  врши се утврђивање само разлике пропорционалне акцизе (по стопи од 42 %) док се утврђивање разлике специфичне акцизе не врши обзиром да је иста одређена у износу који се примјењује за цијелу 2021.годину.

У циљу олакшања поступања обвезника достављамо у прилогу пописне листе при промјени малопродајних цијена цигарета у току 2021. године.

Промјена акцизе на духанске прерађевине за 2024. годину

Достава пописних листа и уплата разлике акцизе према Одлуци о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и износа акцизе на дуван за пушење за 2024. годину.

Подсјећамо све пореске обвезнике и друга лица која се баве прометом цигарета и дувана за пушење да је Одлуком о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и износа акцизе на дуван за пушење за 2024. годину (“Службени гласник БиХ”, број: 87/23)  регулисано да ће се од 01. 01. 2024. године на цигарете и дуван за пушење плаћати сљедеће акцизе:

   -  пропорционална акциза по стопи од 42% малопродајне цијене цигарета;

   -  специфична (фиксна) акциза у износу од 1,65 КМ за паковање од 20 комада цигарета;

    - акциза на дуван за пушење у износу од 138,40 КМ / кг.

С тим у вези напомињемо да су обавезе пописа залиха дуванских прерађевина, рокови за доставу пописних листа, обрачун и плаћање разлике акцизе при свакој промјени малопродајних цијена прописани одредбом члана 45. став (3) Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, што се односи и на све промјене цијена цигарета на дан 01.01.2024. године.

Одлуком је регулисано да су порески обвезници и друга лица која се баве прометом цигарета, а која подлијежу плаћању минималне акцизе (тј. уколико на дан 01.01.2024. године имају на залихи цигарете са цијеном нижом од 4,30 КМ по паковању од 20 комада цигарета), дужни пописати залихе цигарета на дан 01.01.2024. године, доставити пописне листе надлежном регионалном центру УИО до 7. јануара 2024. године са обрачунатом разликом акцизе, те извршити уплату разлике акцизе до 17. јануара 2024. године.

Одлуком је такође регулисано да су порески обвезници и друга лица која се баве прометом дувана за пушење дужни пописати залихе дувана на дан 01.01.2024. године, доставити пописне листе надлежном регионалном центру УИО до 7. јануара 2024. године са обрачунатом разликом акцизе, те извршити уплату разлике акцизе до 17. јануара 2024. године.

У вези са наведеним, указујемо да према одредбама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини и наведеној одлуци обавеза доставе пописних листа и плаћања разлике обрачунате акцизе постоји:

 • уколико је укупна акциза обрачуната на цигарете мања од минималне прописане овом одлуком (за цигарете које евентуално имају нижу цијену од 4,30 КМ по паковању од 20 комада) независно од тога да ли се на дан 01.01.2024. године мијења цијена ових цигарета,
 • на цигарете на залихи на дан 01.01.2024. године код којих долази до повећања цијене,
 • на дуван за пушење на залихи на дан 01.01.2024. године.

Слиједом наведеног, уколико је укупна акциза на цигарете (пропорционална + специфична) обрачуната по горе наведеним стопама већа од минималне акцизе, (3,46 КМ по кутији цигарета или паковању од 20 комада, односно сразмјерно броју комада у паковању различитом од 20 комада), а код којих не долази до повећања цијене на дан 01.01.2024. године, нема обавезе достављања пописне листе имајући у виду да је специфична акциза на цигарете према овој одлуци остала непромијењена и да је везано за цигарете промијењена само минимална акциза. С друге стране, обавеза доставе пописне листе и плаћања разлике акцизе на залихе дувана за пушење на дан 01.01.2024. године постоји за пореске обвезнике и друга лица која врше промет дувана за пушење, независно од тога да ли се мијења цијена овог акцизног производа.

Дуванске прерађевине за које је плаћена разлика акцизе, могу се продавати до истека залиха по новим малопродајним цијенама, које морају бити истакнуте на видном мјесту малопродајног објекта.

Пописне листе (са уписаним формулама за обрачун акцизе) могу се преузети овдје:

   

  Уплата разлике између обрачунате и раније уплаћене акцизе вршит ће се на сљедећи начин:

  1. Порезни обвезници регистрирани за акцизу тј. уписани у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза као обвезници акцизе на духанске прерађевине домаће производње (Фабрика духана Сарајево и Фабрика дувана Бања Лука), дужни су разлику између обрачунате и раније уплаћене акцизе, исказану на пописној листи, уплатити на групу рачуна из Анекса ВИ - Рачуни за плаћање обавеза ПДВ-а, акциза и цестарине на производе домаће производње (трећа група уплатних рачуна), Правилника о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује Управа за индиректно опорезивање („Службени гласник БиХ” број: 21/20 и 23/20):

  • врста прихода: 715 412
  • буџетска организација: 0000000
  • позив на број: 0000000000

  2. Порезни обвезници, увозници и друга лица која се баве прометом цигарета и духана за пушење (а који не подносе акцизне пријаве) разлику између обрачунате и већ уплаћене акцизе, исказану на пописној листи, дужни су уплатити на групу рачуна из Анекса В - Рачуни за плаћање обавеза при увозу и извозу које се не наплаћују на основу царинске пријаве, по основу осталих прихода и такси, као и једнократних уплата  (друга група уплатних рачуна), Правилника о уплаћивању индиректних пореза и осталих прихода и такси које наплаћује Управа за индиректно опорезивање („Службени гласник БиХ” број: 21/20 и 23/20):

  • врста прихода: 715 412
  • буџетска организација надлежног регионалног центра Управе за индиректно опорезивање, овисно о сједишту обвезника: Бања Лука  0094005,  Сарајево 0010900, Мостар 0010700  и Тузла  0010300.
  • позив на број: 0000000000

  Анекс В - Рачуни за плаћање обавеза при увозу и извозу које се не наплаћују на основу царинске пријаве, по основу осталих прихода и такси, као и једнократних уплата

  Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
  1320000000000252 NLB Banka d.d. Sarajevo
  Džidžikovac 1
  71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
  1540012000335037 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
  Obala Kulina Bana 9/A
  71000 Sarajevo
  5710100000276514

  BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

  Jevrejska 69

  78000 Banja Luka

  5721030000016929

  MF banka a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 61

  78000 Banja Luka

  1411965320010512

  BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

  Trg djece Sarajeva bb

  71000 Sarajevo

  1994990046209555

  SPARKASSE BANK D.D.

  Zmaja od Bosne 7

  71000 Sarajevo

  1610000046470189 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
  Zmaja od Bosne bb
  71000 Sarajevo
  3060190000594134

  Addiko Bank d.d.

  Trg solidarnosti 12

  71000 Sarajevo

  3380002200046014 UNICREDIT BANK D.D.
  Kardinala Stepinca bb
  88000 Mostar
  5510010002066517 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
  Marije Bursać 7
  78000 Banja Luka
  5520020001634512

  Addiko Bank a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 13

  78000 Banja Luka

  1340010310000533

  ASA Banka D.D. Sarajevo

  Trg međunarodnog prijateljstva 25

  71000 Sarajevo

  5550000107469810 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
  Kralja Alfonsa XIII 37 A
  78000 Banja Luka
  5620990001785294

  NLB BANKA A.D.

  Milana Tepića 4

  78000 Banja Luka

  5671628202222272 ATOS BANK AD Banja Luka
  Jevrejska 71
  78000 Banja Luka

  Aneks VI - Рачуни за плаћање обавеза ПДВ-а, акциза и цестарине на производе домаће производње

  Broj bankarskog računa Naziv i adresa banke
  1320000000000446 NLB Banka d.d. Sarajevo
  Džidžikovac 1
  71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar
  1540012000342409 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH
  Obala Kulina Bana 9/A
  71000 Sarajevo
  5710100000276611

  BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BANJA LUKA

  Jevrejska 69

  78000 Banja Luka

  5721030000017317

  MF banka a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 61

  78000 Banja Luka

  1411965320010609

  BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.

  Trg djece Sarajeva bb

  71000 Sarajevo

  1994990046209652

  SPARKASSE BANK D.D.

  Zmaja od Bosne 7

  71000 Sarajevo

  1610000046470286 RAIFFEISEN BANK BH D.D.
  Zmaja od Bosne bb
  71000 Sarajevo
  3060190000594231

  Addiko Bank d.d.

  Trg solidarnosti 12

  71000 Sarajevo

  3380002200047954 UNICREDIT BANK D.D.
  Kardinala Stepinca bb
  88000 Mostar
  5510010002067778 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka
  Marije Bursać 7
  78000 Banja Luka
  5520020001637131

  Addiko Bank a.d. Banja Luka

  Aleja Svetog Save 13

  78000 Banja Luka

  1340010310000630

  ASA Banka D.D. Sarajevo

  Trg međunarodnog prijateljstva 25

  71000 Sarajevo

  5550000407469858 NOVA BANKA A.D. Banja Luka
  Kralja Alfonsa XIII 37 A
  78000 Banja Luka
  5620990001786555

  NLB BANKA A.D.

  Milana Tepića 4

  78000 Banja Luka

  5671628204444445 ATOS BANK AD Banja Luka
  Jevrejska 71
  78000 Banja Luka
  Обавјештење о обрасцу ИКУЛ и Вођење евиденција промета уља за ложење