Путарина

Путарина као врста индиректног пореза плаћа се на сљедеће нафтне деривате:

  • моторни бензин, укључујући и безоловни,
  • дизел горива и
  • остала гасна (плинска) уља.

Путарина се плаћа у износу од 0,15 КМ по једном литру производа за путеве и 0,25 КМ за изградњу аутопутева, од чега се 0,20 КМ односи на изградњу аутопутева, а 0,05 КМ на изградњи и реконструкцију других путева.

Путарина се не плаћа на дизел-гориво које се користи за потребе рудника, термоелектрана и жељезница (за погон шинских возила), у количини коју одобри Управни одбор на приједлог влада ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Одредбе овог закона које се односе на акцизу, а тичу се пореског обвезника, пореске основице, начина плаћања, ослобађања и поврата акцизе, те других питања која нису за путарину регулисана посебним одредбама примјењују се mutatis mutandis и на путарину.

 Контролу, обрачун, наплату, ослобађање, поврат, принудну наплату путарине и остало што се односи на путарину врши УИО.