Царинска вриједност

Утврђивање царинске вриједности је царински поступак који се примјењује како би се утврдила  вриједност увезене робе за царинске сврхе с циљем примјене царинских прописа, укључујући Царинску тарифу БиХ и нетарифних мјера донесених прописима Босне и Херцеговине, који регулишу подручје трговине робом.

Царинска вриједност увезене робе утврђује се у складу са националним прописима земље увознице а ти прописи су донесени на основу одредби Споразума Свјетске трговинске организације о примјени члана ВИИ Опћег споразума о тарифи и трговини (ГАТТ). Споразумом су прописане и методе утврђивања царинске вриједности а које су укључене и у национално законодавство.

С обзиром да царинска вриједност представља основу за обрачун увозних дажбина утврђивање царинске вриједности робе треба да се заснива на једноставним и непристрасним критеријумима који су у складу са трговинском праксом а поступак вредновања треба бити опће примјенљив.

Више о методама и начину утврђивања царинске вриједности можете прочитати у члановима 25 - 33. Закона о царинској политици, 60 - 92. Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици, те Упутству о утврђивању царинске вриједности.

Incoterms

INCOTERMS®2010

Ријеч „Incoterms“ је скраћеница од енгл. International Commercial Terms (Међународни трговински термини). Правила Incoterms® oбјашњавају скуп трговачких термина означених са три слова, који одражавају праксу пословних субјеката у купопродајним уговорима. Правила Incoterms® већим дијелом описују дужности, трошкове и ризике везане за испоруку робе од продавца до купца.

Изабрано Инцотермс правило треба одговарати роби, средству њеног превоза и, прије свега, томе да ли стране намјеравају увести додатне обавезе продавцу или купцу, нпр. обавезу организирања пријевоза или осигурања.

Смјерница уз свако правило Инцотермс садржи информацију која је посебна важна код његовог избора.

Класификација 11 правила Incoterms®2010:

 1. У првој групи су седам правила Инцотермс®2010 која се могу користити без обзира на изабрани начин пријевоза и без обзира на то користи ли се један или више начина пријевоза:

EXW – франко фабрика

FCA – францо пријевозник

CPT – возарина плаћена до

CIP – возарина и осигурање плаћени до

DAT – испоручено на терминал

DAP – испоручено на мјесто

DDP – испоручено оцарињено

 1. У другој класи правила Incoterms®2010 је четири правила за пријевоз морем и унутрашњим водама гдје лука представља тачку испоруке и мјесто до којега се роба довози купцу, па тако правило има ознаку „море и унутрашње воде“:

FAS – Францо уз бок брода

FOB – Францо палуба брода

CFR – цијена и возарина

CIF – цијена, осигурање и возарина

Напомена: У односу на Incoterms®2000 dошло је до измјене правила на начин да је број правила смањен са 13 на 11. Два нова правила, која се могу користити без обзира на уговорени начин превоза – DAT, испоручено на терминал, и DAP – iспоручено на мјесто замјењују правила Incoterms® 2000 DAF, DES, DEQ i DDU.

 1. EXW (…мјесто испоруке) – Франко фабрика (EX Works)

EXW значи да је продавац извршио испоруку робе у тренутку када је стави на располагање купцу у свом објекту или другом назначеном мјесту (нпр.складишту, радионици). Продавац не мора извозно оцаринити робу нити је утоварити на било које превозно средство. Овај термин представља минималне обавезе за продавца, док купац сноси све трошкове и ризике преузимања робе из просторија продавца.

 1. FCA (…назначено мјесто) – Франко пријевозник (Free Carrier)

FCA значи да продавац испоручује робу пријевознику или некој другој особи коју је одредио купацу просторијама продавца или на неком другом договореном мјесту. Ако се испорука обавља у просторијама продавца исти је одговоран за утовар. Ако се обавља на неком другом раније договореном мјесту продавац није одговоран за истовар. Ово правило подразумјева да продавац обави извозно царињење робе.

 1. CPT (…назначено одредиште) – Возарина плаћена до (Carriage Paid To)

CPT значи да продавац испоручује робу пријевознику или другој особи коју одреди купац на назначеном мјесту с тим да продавац мора платити цијену пријевоза до назначеног мјеста. Овај термин се може користи без обзира на изабрани начин пријевоза и када се користи више од једног начина пријевоза. Продавац испуњава своју обавезу када робу преда пријевознику, а не када роба стигне у мјесто одредишта. Продавац је у обавези да оцарини робу за извоз.

 1. CIP (…назначено одредишно мјесто) – Возарина и осигурање плаћени до (Carriage and Insurance Paid To)

CIP zначи да продавац испоручује робу пријевознику или другој особи коју одреди купац на назначеном мјесту с тим да продавац мора платити цијену пријевоза до назначеног мјеста.Осим пријевоза, продавац је обавезан да обезбиједи купцу осигурање против ризика за губитак или оштећење робе током пријевоза што значи да продавац мора закључити уговор о осигурању и платити премију осигурања.. Продавац испуњава своју обавезу када робу преда пријевознику, а не када роба стигне у мјесто одредишта. Продавац је у обавези да оцарини робу за извоз.

 1. DAT (…назив терминала у луци или мјесто одредишта) – Испоручено на терминал (Delivered at Terminal)

DAT значи да је продавац извршио испоруку када је роба стављена купцу на располагање у именованом терминалу или луци одредишта након што је истоварена за долазног пријевозног средства. Продавац сноси све ризике повезане са допремањем робе и њеним истоваром у терминалу или луци одредишта, али није у обавези склапања уговора о осигурању. Продавац је у обавези да оцарини робу за извоз.

 1. DAP (..именовано мјесто одредишта) – Испоручено на мјесто (Delivered at Place)

DAP значи да је продавац извршио испоруку када је купцу ставио робу на располагање на у именованом мјесту одредишта на долазном средству спремну за истовар. Продавац плаћа трошкове пријевоза робе до именованог одредишта, али није у обавези према купцу да склопи уговор о осигурању. Сви ризици повезани са допремањем робе до именованог одредишта падају на терет продавца. Продавац је у обавези да оцарини робу за извоз.

 1. DDP (…именовано мјесто одредишта) – Испоручено оцарињено (Delivered Duty Paid)

DDP значи да продавац испоручује робу купцу увозно оцарињену и спремну за истовар у именованом мјесту одредишта. Ово правило представља максималну обавезу продавца с обзиром да продавац сноси све трошкове и ризике повезане са допремањем робе до мјеста одредишта, укључујући извозно и увозно царињење робе.

 1. FAS (…именовано мјесто отпреме) – Франко уз бок брода (Free Alongside Ship)

Овај термин се користи искључиво за поморски и ријечни транспорт.

FAS значи да је продавац испоручио робу када је роба смјештена уз бок брода (нпр. на доку луке или тегљачу) у отпремној луци. Од тренутка када је роба смјештена уз бок брода сви трошкови прелазе на купца. Продавац, по правилу, треба да обави извозно царињење робе.

 1. FOB (…назначена отпремна лука) – Франко на палубу брода (Free on Board)

Овај термин се користи искључиво за поморски и ријечни транспорт.

FOB значи да је продавац испоручио робу на палубу брода у назначеној отпремној луци. Од тренутка када је роба смјештена на палубу брода сви трошкови прелазе на купца. Продавац, по правилу, треба да обави извозно царињење робе.

 1. CFR (…именована одредишна лука) – Цијена и возарина (Cost and Freight)

Овај термин се користи искључиво за поморски и ријечни транспорт.

CFR значи да је продавац испоручио робу када је роба смјештена на палубу брода. Од тренутка када је роба смјештена на палубу брода трошкови прелазе на купца, с тим да продавац мора уговорити и платити трошкове и возарину како би допремио робу до именоване одредишне луке. Продавац, по правилу, треба да обави извозно царињење робе.

 1. CIF (…име нована одредишна лука) – Цијена, осигурање и возарина (Cost, Insurance and Freight)

Овај термин се користи искључиво за поморски и ријечни транспорт.

CIF значи да је продавац испоручио робу када је роба смјештена на палубу брода. Од тренутка када је роба смјештена на палубу брода трошкови прелазе на купца, с тим да продавац мора уговорити и платити трошкове и возарину како би допремио робу до именоване одредишне луке. Продавац уговара осигурање уз ризик купца за губитак или оштећење робе током пријевоза. Продавац, по правилу, треба да обави извозно царињење робе.

Обавеза регистровања у ЕОРИ систем и Обједињени списак роба које подлијежу контроли