Поријекло робе

Поријекло робе може бити непреференцијално и преференцијално.

Непреференцијално поријекло робе представља  „економску“  националност  робе  тј.  роба  не стиче никакав повлаштени статус у виду укидања или смањења царине на исту, већ је исто нужно за правилну примјену многих мјера економске политике. Као доказ непреференцијалног поријекла робе издаје се увјерење о поријеклу које уобичајено издају трговинске коморе земље  извознице.

Управа за индиректно опорезивање се бави искључиво питањима преференцијалног поријекла. Преференцијално поријекло је прописано Протоколима о дефиницији појма „производи с поријеклом“ и начинима административне сарадње, који су саставни дио важећих споразума о слободној трговини. Истим се осигурава да се само за оне робе које су стекле поријекло у једној од земаља уговорница  примјењује повлаштена стопа царине при увозу у другу земљу уговорницу.

Производи с поријеклом ће имати повластице прописане важећим споразумима уз предочавање доказа о поријеклу-увјерење о кретању ЕУР.1 и Изјава на рачуну.

Уопштено, сматра се да су производи са поријеклом, ако су:

-  цјеловито добивени;

-  довољно обрађени или прерађени производи (уз испуњење услова из Листе обраде или прераде);

-  испунили услове предвиђене за примјену кумулације поријекла (билатерална-материјали кориштени у производњи с поријеклом из двије земље и дијагонална-материјали кориштени у производњи с поријеклом из више од двије земље).

Поред самог начина стицања преференцијалног поријекла сваки појединачни уговор прописује и слиједеће  основне одредбе  и  то:  недовољни поступци  прераде  или  обраде,  опште  правило толеранције,  забрану  поврата или изузећа од  царине  (но  драwбацк),  начело  територијалности,  правило  о директном транспорту,  доказе  о  поријеклу,  могућност  додјељивања  статуса  овлаштених извозника и др.

Треба  истакнути  да  сваки  протокол  о  поријеклу  или  нека  друга  правна  основа  којом  су прописана правила поријекла има неке своје специфичности и нужно је приликом утврђивања поријекла проучити конкретан протокол.

Споразуми о слободној трговини
Обавезујућа информација о поријеклу - ОИП

Захтјев за издавање обавезујуће информације о поријеклу робе односи се само на једну врсту робе и један сплет околности под којим се утврђује поријекло.
Ималац информације мора бити у стању доказати да роба о којој је ријеч и околности које одређују стицање поријекла у сваком погледу одговарају роби и околностима описаним у информацији.
Захтјев се подноси Средишњем уреду Управе за индиректно опорезивање, на писаном облику обрасца из Прилога 1. Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ“, број 63а/04, 60/06 и 57/08).
Као доказ о плаћеној административној такси, уз захтјев се обавезно прилаже оригинална уплатница, попуњена како слиједи:

 • 1. Сврха дознаке: такса за захтјев за издавање ОИП-а (тарифни број 83)
  •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
  •  Рачун примаоца:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  •  Износ: 10,00 КМ
  •  Врста уплате: 0
  •  Врста прихода: 722801
  •  Буџетска организација: 1601001
  •  Позив на број: 0000000000
 • 2. Сврха дознаке: такса за ОИП (тарифни број 91)
  •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
  •  Рачун примаоца:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  •  Износ: 70,00 КМ
  •  Врста уплате: 0
  •  Врста прихода: 722809
  •  Буџетска организација: 1601001
  •  Позив на број: 0000000000

Захтјев и пратећу документацију потребно је доставити на адресу:
Управа за индиректно опорезивање БиХ
Сектор за царине
Бана Лазаревића бб
78 000 Бања Лука

Обвезујућа информација се доставља подноситељу у року од 150 дана од дана прихватања захтјева.
ОИП се издаје на обрасцу Прилога 2. Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ („Службени гласник БиХ“, број 63а/04, 60/06 и 57/08) и односи се само на једну врсту робе која у сваком погледу одговара оној која је описана у њему.
Рок важења ОИП-а је три године.

Доказ о поријеклу

Докази о поријеклу на основу којих се може примијенити преференцијална стопа царине прописана одредбама важећих споразума о слободној трговини су:

 1. Увјерење о кретањуUvjerenje o kretanju EUR 1
 2. Изјава на рачуну.

1. УВЈЕРЕЊЕ О КРЕТАЊУ ЕУР.1
Увјерење о кретању ЕУР.1 издају царински органи земље извознице на писани захтјев извозника или, на извозникову одговорност, његовог овлаштеног представника, уколико се односни производи могу сматрати производима с поријеклом.
Извозник, или његов овлаштени представник, попуњава увјерење о кретању ЕУР.1 и образац захтјева, чији се узорци налазе у Протоколу о дефиницији појма “производи с поријеклом” и начинима административне сарадње који је саставни дио сваког од важећих споразума о слободној трговини, а исти се задужује у царинској испостави у којој се обавља извозно царињење робе.
Ови обрасци се попуњавају на једном од језика потписница споразума или на енглеском језику, те у складу са одредбама домаћег законодавства земље извознице.
У случају да извозник захтјев ручно испуњава, исти мора бити испуњен тинтом или хемијском оловком штампаним словима.
Извозник који подноси захтјев за издавање увјерења о кретању робе ЕУР.1 бит ће спреман, у свако доба, на захтјев царинских власти земље извознице, у којој је исто издато, дати на увид све одговарајуће документе којима се доказује поријекло производа као и то да су испуњени други услови из односног протокола.

2. ИЗЈАВА НА РАЧУНУ
Изјаву на рачуну, извозник уписује на рачун, доставницу или било који други комерцијални документ који довољно детаљно описује производе о којима је ријеч и тако омогућава њихову идентификацију.
Изјаву на рачуну, може дати:
(а) овлаштени извозник, без обзира на износ пошиљке
или
(б) било који извозник за било коју пошиљку која се састоји од једног или више пакета који садрже производе с поријеклом, чија укупна вриједност не прелази 6.000 еура.
Изјава на рачуну мора носити оригинални својеручни потпис извозника. Међутим, овлаштени извозник не мора потписивати такве изјаве под условом да се царинским властима земље извознице писмено обавеже да преузима пуну одговорност за сваку изјаву на рачуну која га идентифицира, као да је он сам својеручно потписао.
Тескт изјаве на рачуну прописан је Протоколом о дефиницији појма “производи с поријеклом” и начинима административне сарадње који је саставни дио сваког од важећих споразума о слободној трговини.
Текст изјаве на рачуну на једном од три службена језика у Босни и Херцеговини:

 1. Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлаштење бр………(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи…………(2) преференцијалног поријекла.
 2. Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлаштење бр………(1)) изјављује да су, осим ако је друкчије изричито наведено, ови производи…………(2) преференцијалнога подријетла.
 3. Извозник производа обухваћених овом ицправом(царинцко овлашћење бр………(1)) изјављује да цу, оцим ако је то другачије изричито наведено, ови производи…………(2) преференцијалног поријекла.
  1.  Када Изјаву на рачуну даје овлаштени извозник, овдје мора бити уписан број овлаштења који му додијели УИНО БиХ. У другом случају, када Изјаву даје лице које није овлаштени извозник, ријечи у загради се испуштају или се остављају празне.
  2. Наводи се поријекло производа.

 

Овлаштени извозник

Као доказ о плаћеној административној такси, уз захтјев се обавезно прилажу оригиналне уплатнице, попуњене како слиједи:

 • 1. Сврха дознаке: захтјев за стицање статуса овлашћеног извозника (тарифни број 83)
  •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
  •  Рачун примаоца:
  •  Рачун примаоца:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
  •  Износ: 10,00 КМ
  •  Врста уплате: 0
  •  Врста прихода: 722801
  •  Буџетска организација: 1601001
  •  Позив на број: 0000000000
 • 2. Сврха дознаке: издавање одобрења за стицање статуса овлашћеног извозника (тарифни број 92)
  •  Прималац: ЈРТ Трезор БиХ
  •  Рачун примаоца:
  •  Рачун примаоца:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
  •  Износ: 100,00 КМ
  •  Врста уплате: 0
  •  Врста прихода: 722810
  •  Буџетска организација: 1601001
  •  Позив на број: 0000000000

Уз захтјев за измјену и допуну Одобрења за стицање статуса овлаштеног извозника из Босне и Херцеговине, прилажу се оригиналне уплатнице, попуњене како слиједи:

 • 1.Сврха дознаке: измјене и допуне Одобрења (тарифни број 83)
  •  Износ: 10,00 КМ
  •  Врста прихода: 722801
 •  2. Сврха дознаке: измјене и допуне Одобрења (тарифни број 84)
  •  Износ: 10,00 КМ
  •  Врста прихода: 722802

Напомена: остали подаци на уплатницама су исти као и горе наведени подаци.

Захтјев и пратећу документацију потребно је доставити на адресу:
Управа за индиректно опорезивање БиХ
Сектор за царине
Бана Лазаревића бб
78 000 Бања Лука

Обавеза регистровања у ЕОРИ систем и Обједињени списак роба које подлијежу контроли