Регистрација обвезника

Дана 11.07.2012. године ступио је на снагу Правилник о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 51/12).
Дана 21.09.2016. године ступио је на снагу Правилник о измјенама и допунама Правилника о регистрацији и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 68/16).

Припадајући обрасци уз Правилник о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза ("Службени гласник БиХ", број 51/12 и 68/16):

Обрасци

 

 

 

 

Регистрацију обвезника индиректних пореза врши Сектор за порезе Управе за индиректно опорезивање.
Захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за подршку.
Уз захтјев за регистрацију неопходно је доставити сљедећу документацију:

Документација која се подноси за регистрацију за ПДВ

У прилогу захтјева, лице које подлијеже обавези ПДВ, неопходно је да достави сљедећу документацију (у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији):

*** НАПОМЕНА: Уколико се тражи регистрација и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза по више основа, документација која је заједничка подноси се само у једном примјерку.

(1) Лице које подлијеже обавези регистрације за ПДВ у складу са чланом 57. Закона о ПДВ-у, као и лице које подноси захтјев за добровољну регистрацију сходно члану 44. и члану 61. Закона о ПДВ-у, уз захтјев подноси у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, сљедећу документацију:

 • а) правно лице:
  • 1) рјешење о упису у судски регистар код свих врста регистрација за ПДВ;
  • 2) увјерење или потврда о регистрацији од надлежне пореске управе ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, уколико тринаестоцифрени идентификациони број ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у судски регистар;
  • 3) лична карта власника и одговорних лица правног лица, подносиоца захтјева;
  • 4) документ надлежног органа у складу са прописима којим је регулисана област рада и боравка странаца у БиХ, за одговорно лице страног држављанина;
  • 5) пуномоћ којом се овлашћује држављанин БиХ да заступа пореског обвезника у поступцима са УИО, у случају одсуства одговорног лица-страног држављанина;
  • 6) пасош или други идентификациони документ за власника и одговорно лице-страног држављанина и
  • 7) картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакцијски рачун отворен (за све отворене трансакцијске рачуне) и обавијест о главном рачуну одређеном код овлаштене организације платног промета, сходно ентитетским прописима о унутрашњем платном промету.
 • б) физичко лице – предузетник и физичко лице грађанин:
  • 1) рјешење/одобрење надлежног органа управе о обављању дјелатности, осим физичког лица – грађанина који се региструје за ПДВ у смислу одредби члана 44. став (6), члана 61. и члана 57. став (1) и став (12) Закона о ПДВ-у;
  • 2) лична карта подносиоца захтјева;
  • 3) увјерење/потврду о регистрацији од надлежне пореске управе ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, (осим физичког лица – грађанина који се региструје за ПДВ у смислу одредби члана 44. став (6), члана 61. и члана 57. став (1) и став (12) Закона о ПДВ-у);
  • 4) картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакцијски рачун отворен (за све отворене трансакцијске рачуне) или други доказ о отвореном трансакцијском рачуну за физичко лице грађанина који обавља опорезиву дјелатност и обавијест о главном рачуну, одређеном код овлаштене организације платног промета, сходно ентитетским прописима о унутрашњем платном промету;
  • 5) документ надлежног органа у складу са прописима којим је регулисана област рада и боравка странаца у БиХ и пасош или други идентификациони документ за физичко лице-предузетника, страног држављанина и
  • 6) пуномоћ којом се овлашћује држављанин БиХ да заступа пореског обвезника у поступцима са УИО, у случају одсуства физичког лица-предузетника, страног држављанина.
 • ц) зависно од врсте регистрације, уз захтјев за регистрацију за ПДВ, лице је дужно доставити и:
  • 1) доказ о стицању права на располагање добрима, за случајеве регистрације лица (члан 57. став (12) Закона о ПДВ-у);
  • 2) посљедњи биланс успјеха повезаних лица или консолидовани биланс успјеха за случајеве заједничке регистрације лица (члан 59. Закона о ПДВ-у);
  • 3) уговор о закупу, за регистрацију лица које изнајмљује просторије (осим за становање) према члану 57. став (1) и члану 61. ставови (1), (2), (3) и (6) Закона о ПДВ-у;
  • 4) посједовни лист за посједе издат од надлежног органа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, за регистрацију лица које се бави пољопривредном обрадом посједа према члану 57. став (1) и члану 61. став (1) Закона о ПДВ-у, те за  регистрацију лица према члану 61. став (4) Закона о ПДВ-у;
  • 5) увјерење надлежног органа да се подносилац захтјева бави пољопривредном обрадом посједа, за регистрацију лица према члану 57. став (1) и члану 61. став (1) Закона о ПДВ-у;
  • 6) писмену сагласност закупца, за добровољну регистрацију за ПДВ на већ установљене закупе, за регистрацију лица према члану 61. став (3) Закона о ПДВ-у;
  • 7) уговор о купопродаји објекта, за регистрацију лица према члану 61. став (4) Закона о ПДВ-у;
  • 8) уговор о изградњи објекта, а за регистрацију лица према члану 61. став (4) и (6) Закона о ПДВ-у;
  • 9) уговор о купопродаји објекта и уговор о изградњи објекта за лице које врши пренос права располагања на новосаграђеним грађевинским објектима или економски дјељивим цјелинама, сходно члану 4. став (3) тачка 4) Закона о ПДВ-у, а за регистрацију према члану 57. став (1) и члану 44. став (6) Закона о ПДВ-у.
 • д) За регистрацију према члану 60. Закона о ПДВ-у:
  • 1) уговор о заступању са пореским пуномоћником и пуномоћ са подацима о називу, идентификационом броју и мјесту пребивалишта, односно мјесту обављања дјелатности пореског пуномоћника који има стално сједиште у БиХ;
  • 2) уговор или други докуменат као доказ да обавља опорезиви промет на територији БиХ;
  • 3) документа о упису у регистар домицилног надлежног органа, званично преведена на један од службених језика у БиХ;
  • 4) пасош или други идентификациони документ за власника и одговорно лице подносиоца захтјева - стране држављане и
  • 5) картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је отворен посебан трансакцијски рачун за пореског пуномоћника лица које нема сједиште у БиХ, а преко којега ће се вршити промети везани за пословне трансакције тржишта БиХ (за све отворене трансакцијске рачуне) и обавијест о главном рачуну одређеном код овлаштене организације платног промета, сходно ентитетским прописима о унутрашњем платном промету.
 • 2.а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

  б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси

  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврхадознаке: такса за издавање рјешења о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

  ц) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

  • Износу од: 20,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање увјерења о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722814
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

Захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за подршку.
Рјешење и увјерење о регистрацији и упису у Јединствени регистар доноси Одсјек за подршкуСектора за порезе у Средишњем уреду.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима и Средишњем уреду од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон у периоду од 12-14 сати сваки дан 051/335-196. .

Документација која се подноси за регистрацију за обављање вањскотрговинског пословања

У прилогу захтјева, регистровано лице у БиХ које обавља спољнотрговинско пословање, неопходно је да достави сљедећу документацију (у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији):

 • а) за правна лица - рјешење надлежног суда, а за остала лица рјешење другог надлежног органа, за обављање дјелатности спољнотрговинског пословања;
 • б) увјерење/потврда о регистрацији од надлежне пореске управе ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, уколико тринаестоцифрени идентификациони број ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у судски регистар;
 • ц) картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакцијски рачун отворен (за све отворене трансакцијске рачуне) и обавијест о главном рачуну одређеном код овлаштене организације платног промета, сходно ентитетским прописима о унутрашњем платном промету;
 • д) личну карту власника и одговорних лица правног лица, подносиоца захтјева;
 • е) документ надлежног органа у складу са прописима којим је регулисана област рада и боравка странаца у БиХ, за одговорно лице страног држављанина.
 • ф) пасош или други идентификациони документ за власника и одговорно лице-страног држављанина;
 • г) пуномоћ којом се овлашћује држављанин БиХ да заступа пореског обвезника у поступцима са УИО, у случају одсуства одговорног лица-страног држављанина.
 • a) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0
 • б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

  ц) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

  • Износу од: 20,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање увјерења о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722814
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

Захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за подршку.
Рјешење и увјерење о регистрацији и упису у Јединствени регистар доноси Одсјек за подршку Сектора за порезе у Средишњем уреду.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима и Средишњем уреду од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон у периоду од 13-14 сати сваки дан 051/335-196.

 

Документација која се подноси за регистрацију за међународну шпедицију

У прилогу захтјева, регистровано лице у БиХ које обавља спољнотрговинско пословање и међународну шпедицију, ради обављања послова заступања пред царинским органима за предузимање радњи и поступака предвиђених царинским прописима, неопходно је да достави сљедећу документацију (у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији):

 • а) цертификат/лиценца о испуњености услова за обављање послова међународне шпедиције издато од надлежног органа, у складу са прописима који регулишу ту област;
 • б) цертификат или други одговарајући доказ о испуњености услова за обављање шпедитерских послова за лица упослена код подносиоца захтјева на тим пословима.
 • (2) Уколико се регистрација и упис у Регистар тражи за пословну јединицу, подноси се и цертификат/лиценца о испуњености услова за обављање послова међународне шпедиције за ту пословну јединицу и цертификат или одговарајући доказ о испуњености услова за обављање шпедитерских послова за лица упослена у пословној јединици на тим пословима.
 • (3) Изузетно, од става (2) овог члана, у поступку регистрације по основу обављања дјелатности међународне шпедиције лица које у своје име и за свој рачун обавља наведене послове, цијениће се други докази (рјешење надлежног суда за обављање дјелатности међународне шпедиције, цертификат или други одговарајући доказ о испуњености услова за обављање шпедитерских послова за лица упослена код подносиоца захтјева на тим пословима), у складу са прописима надлежних органа ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.
 • (4) Да би лице из овог члана могло бити регистровано за обављање међународне шпедиције, мора испунити услове и за регистрацију по основу обављања послова спољнотрговинског промета.
 • а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0
 • б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

  ц) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

  • Износу од: 20,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање увјерења о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722814
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

Захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за подршку.
Рјешење и увјерење о регистрацији и упису у Јединствени регистар доноси Одсјек за подршку Сектора за порезе у Средишњем уреду.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима и Средишњем уреду од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон у периоду од 12-14 сати сваки дан 051/335-196.

 

Документација која се подноси за регистрацију обвезника акцизе

(1) Обвезник акцизе уз захтјев подноси у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, сљедећу документацију:

 • а) правно лице- произвођач и/или увозник:
  • 1) рјешење о упису у судски регистар;
  • 2) увјерење или потврда о регистрацији од надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, уколико тринаестоцифрени идентификациони број ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у судски регистар;
  • 3) личну карту власника и одговорних лица;
  • 4) пријаву складишта акцизних производа и/или сировина и
  • 5) пријаву производног погона за правно лице – произвођача акцизних производа.
 • б) физичко лице-предузетник:
  • 1) рјешење/одобрење надлежног органа управе о обављању дјелатности;
  • 2) увјерење/потврда о регистрацији од надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ;
  • 3) личну карту физичког лица-предузетника и
  • 4) пријаву производног погона и складишта акцизних производа и сировина.
 • ц) Правно лице или предузетник за којег се од стране другог лица врши услуга производње акцизних производа уз захтјев подноси у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, сљедећу документацију:
  • 1) рјешење о упису у судски регистар или рјешење/одобрење надлежног органа управе о обављању дјелатности;
  • 2) увјерење или потврда о регистрацији од надлежних порезних управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, уколико тринаестоцифрени идентификациони број ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у судски регистар за правно лице;
  • 3) уговор о вршењу услуге производње акцизних производа;
  • 4) личну карту власника и одговорних лица;
  • 5) пријаву складишта акцизних производа и/или сировина;
  • 6) пријаву производног погона за произвођача акцизних производа који врши услугу производње.
 • д) Правно лице или предузетник који набави алкохолна пића, воћне природне ракије и вина непосредно од грађанина-произвођача који није обвезник акцизе, уз захтјев подноси у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, сљедећу документацију:
  • 1) рјешење надлежног органа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ за обављање дјелатности;
  • 2) увјерење/потврда о регистрацији од надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, уколико тринаестоцифрени идентификациони број ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у судски регистар за правно лице;
  • 3) изјаву о намјери набавке акцизних производа од грађанина-произвођача који није обвезник акцизе;
  • 4) личну карту власника и одговорних лица правног лица, односно личну карту физичког лица-предузетника и
  • 5) пријаву складишта акцизних производа.
 • е) поред горе наведених докумената, лице из тачке а) до д) је дужно уз захтјев доставити у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији и сљедеће:
  • 1) картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је трансакцијски рачун отворен (за све отворене трансакцијске рачуне) и обавијест о главном рачуну одређеном код овлаштене организације платног промета, сходно ентитетским прописима о унутрашњем платном промету;
  • 2) документ надлежног органа у складу са прописима којим је регулисана област рада и боравка странаца у БиХ за одговорно лице страног држављанина и пасош или други идентификациони документ за власника и одговорно лице-стране држављане;
  • 3) пуномоћ којом се овлашћује држављанин БиХ да заступа пореског обвезника у поступцима са УИО, у случају одсуства одговорног лица-страног држављанина.
 • ф) преузете фирме
  • 1) ако је фирма преузета од физичког лица, уз захтјев је неопходно приложити овјерену фотокопију личне карте претходног власника;
  • 2) ако је фирма преузета од правног лица, уз захтјев је неопходно приложити рјешење о упису у судски регистар претходног власника и увјерење / потврду о регистрацији код надлежне пореске управе ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, уколико тринаестоцифрени идентификациони број ПИБ/ЈИБ додијељен од стране надлежних пореских управа ентитета или Брчко Дистрикта БиХ није наведен у рјешењу о упису у судски регистар, претходног власника.
  • (2) Изузетно од одредби става (1) тачка а) алинеја 4) овог члана, правно лице које врши промет акцизних производа за познатог купца без претходног ускладиштења, уз захтјев за регистрацију акцизе подноси доказ да врши наведену врсту промета, односно доказ о уговореном послу.
 • а) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у:
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0
 • б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у ц) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврхадознаке: такса за издавање рјешења о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0
  • Износу од: 20,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање увјерења о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722814
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 - Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 - Регионални центар Мостар;
   • 1601004 - Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 - Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

*** НАПОМЕНА

- преузете фирме:

 • Ако је фирма преузета од физичког лица уз захтјев је неопходно приложити овјерену копију личне карте претходног власника;
 • Ако је фирма преузета од правног лица уз захтјев је неопходно приложити рјешење о упису у судски регистар претходног власника и увјерење / потврду о регистрацији код надлежне пореске управе ентитета или Брчко Дистрикта БиХ, претходног власника.

- правно лице које врши промет за познатог купца:

 • Изузетно, правно лице које врши промет акцизних производа за познатог купца, без претходног ускладиштења, уз захтјев за регистрацију акцизе подноси доказ да врши наведену врсту промета, односно доказ о уговореном послу.

Захтјев за регистрацију и упис у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру - Одсјек за порезе - Група за подршку.
Рјешење и увјерење о регистрацији и упису у Јединствени регистар доноси Одсјек за подршку Сектора за порезе у Средишњем уреду.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима и Средишњем уреду од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон у периоду од 12-14 сати сваки дан 051/335-196.

 

Рјешење и увјерење о регистрацији и упису у Јединствени регистар доноси Одсјек за подршку Сектора за порезе у Средишњем уреду.
Свој статус и основ по коме сте регистровани и уписани у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза можете провјерити овдје.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима и Средишњем уреду од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033246-174; 033/246-273
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-084; 035/368-086; 035/368-087; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон у периоду од 12-14 сати сваки дан 051/335-196.