Престанак регистрације

Порески обвезник може поднијети Захтјев за престанак регистрације, а на основу Правилника о регистрацији и упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза („Службени гласник БиХ“, број: 51/12 и 68/16), уколико је:

 • у претходној календарској години остварио опорезиви промет испод 100.000,00 КМ;
 • престао s  са пословањем, ако је продао, уступио или је извршио пренос регистроване фирме односно пословног субјекта, или након завршетка поступка банкрота или ликвидације;
 • промијенио подручје пословања, односно прешао из опорезиве у неопорезиву пословну дјелатност, или дјелатност која је ослобођена плаћања пореза;
 • истом истекла обавеза добровољне регистрације;
 • престао обављати опорезиве дјелатности у складу са Законом о ПДВ-у;
 • престао испуњавати услове за регистрацију засебног пословног субјекта.

Захтјев за престанак регистрације из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза треба да садржи сљедеће податке:

 • Основни подаци о пореском обвезнику:
  • тачан назив
  • адреса
  • идентификациони број
  • контакт телефон
 • Детаљно објашњење разлога престанка регистрације са потребним прилозима (оригинали или овјерене копије)

У прилогу захтјева неопходно је доставити:

 • Оригинално увјерење о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза
 • Пописне листе добара на залихама
 • Рјешење надлежног органа о престанку обављања дјелатности, закљученом стечају или ликвидацији (у фотокопији уз предочење оригинала или овјереној фотокопији, овјера не смије бити старија од 60 дана) уколико обвезник подноси захтјев за престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза из разлога престанка обављања дјелатности, закљученог стечаја или ликвидације
 • a) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у
  • Износу од: 10,00 KM
  • Сврха дознаке: такса на захтјев за престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722801
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • Буџетска организација:
   • 1601002 – Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 – Регионални центар Мостар;
   • 1601004 – Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 – Регионални центар Тузла.
  • Позив на број: 0

б) Оригиналну уплатницу као доказ о уплаћеној административној такси у

  • Износу од: 10,00 КМ
  • Сврха дознаке: такса за издавање рјешења о престанку регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза
  • Прималац: ЈРТ ТРЕЗОР БиХ
  • Рачун примаоца: један од наведених рачуна
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)
   • 1341021020000276 (Asa banka Naša i Snažna d.d. Sarajevo)
  • Врста уплате: 0
  • Врста прихода: 722802
  • Општина: шифра општине уплатиоца (шифра за уплату ентитетских јавних прихода)
  • o Буџетска организација:
   • 1601002 – Регионални центар Бања Лука;
   • 1601003 – Регионални центар Мостар;
   • 1601004 – Регионални центар Сарајево;
   • 1601005 – Регионални центар Тузла.
  • o Позив на број: 0

*** НАПОМЕНА: Ако се захтјев подноси због престанка обављања регистроване дјелатности, стечаја или ликвидације порески обвезник дужан је доставити рјешење (оригинал или овјерена копија) о престанку рада, стечају или ликвидацији издато од надлежног органа.
Захтјев за престанак регистрације и брисање из Јединственог регистра обвезника индиректних пореза подноси се надлежном регионалном центру – Одсјек за порезе – Група за подршку.
Рјешење о престанку регистрације доноси Одсјек за пружање услуга пореским обвезницима Сектора за порезе у Средишњем уреду.
Све додатне информације можете добити на наше контакт телефоне у регионалним центрима и Средишњем уреду од запослених који су непосредно задужени за овај дио услуга које пружа Управа за индиректно опорезивање:

 • РЦ Бања Лука – контакт телефон: 051/222-626; 051/222-627;
 • РЦ Мостар – контакт телефон: 036/356-797; 036/356-795; 036/356-793;
 • РЦ Сарајево – контакт телефон: 033/246-149; 033/246-040; 033/246-174; 033/246-273;
 • РЦ Тузла – контакт телефон: 035/368-087; 035/368-084; 035/368-086; 035/368-139;
 • Средишњи уред – контакт телефон: 051/335-196 у периоду од 13-14 сати сваки радни дан.