Oбавијест – измјена износа лимита за царинску вриједност робе на коју се може примјенити јединствена царинска стопа

8.02.2024 | Новости

Правила о јединственој царинској стопи прописана су у Царинској тарифи БиХ за 2024. годину, ДИО I (Уводне одредбе), Одјељак II (Посебне одредбе), тачка Б. Правила о јединственој царинској стопи, гласе, цитирамо:

Б. Правила о јединственој царинској стопи

  1. Јединствена царинска стопа од 10% ad valorem примјењује се на робе, које се налазе у пошиљкама које шаљу физичке особе из иностранства физичким особама у Босни и Херцеговини или које се налазе у личном пртљагу путника.

Ова јединствена царинска стопа од 10% ће се примјенити, под условом да царинска вриједност робе која подлијеже плаћању увозних дажбина не прелази 5.000 КМ по пошиљци или по путнику и под условом да се не ради о увозу у комерцијалне сврхе.

Јединствена царинска стопа се не може примјењивати за робе које према Закону о акцизама у Босни и Херцеговини подлијежу обавези обиљежавања акцизним маркицама.

  1. Ако се ради о пошиљкама које шаљу физичке особе из иностранства физичким особама у Босни и Херцеговини, увоз није у комерцијалне сврхе, ако су пошиљке повремене и садрже робу искључиво намјењену властитој употреби примаоца или његове породице, а која по својој врсти и количини не одражава било какав комерцијални интерес, те да их пошиљалац шаље примаоцу без било каквог плаћања.

Ако се ради о роби садржаној у личној пртљази путника, увоз није у комерцијалне сврхе, ако се ради о роби коју путник повремено увози или уноси приликом доласка из иностранства, а која је искључиво намјењена за властиту употребу путника или његове породице, или за поклон, а која по својој врсти и количини не указује да се ради о увозу у комерцијалне сврхе.

  1. Јединствена царинска стопа неће се примјенити на робу увезену под условима из тачке 1. и 2. ових Правила, ако примаоц пошиљке или путник, захтијева да се обрачун увозних дажбина изврши по царинској стопи прописаној у Царинској тарифи за ту робу. У том ће се случају, уз уважавање одредби о ослобађању од плаћања увозних дажбина, обрачунати увозне дажбине по прописаној стопи, за сву робу односно за цијелу пошиљку.“

Дакле, једина измјена у Правилима за примјену јединствене царинске стопе која су прописана у Царинској тарифи за 2024. годину у односу на иста правила која су била садржана у ранијим Царинским тарифама се огледа само у измјени износа лимита за царинску вриједност робе на коју се може примјенити јединствена царинска стопа у тачки 1. тих правила (друга реченица) тако да је умјесто ранијих  “1.500 КМ“ сада прописано “5.000 КМ“.