Праг за улазак у систем ПДВ-а повећан на 100.000 КМ

29.11.2023 | Новости

Обавјештавамо све пореске обвезнике да је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила Закон о измјени Закона о порезу на додату вриједност, којим се у члану 57. став (1) Закона о порезу на додату вриједност праг опорезивања повећава са 50.000,00 КМ на 100.000,00 КМ.

 УСлужбеном гласнику БиХ”, број: 80/23 од 24.11.2023. године објављена је наведена измјена закона и иста ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику, односно 02.12.2023. године.

С тим у вези, када је у питању регистрација обвезника напомињемо да се поступак регистрације и уписа у Јединствени регистар обвезника индирекних пореза проводи по прописима који важе у тренутку подношења захтјева за регистрацију, односно у тренутку покретања поступка регистрације по службеној дужности.

Стога обавјештавамо сва правна и физичка лица која су остварила опорезив промет у износу већем од 50.000,00 КМ и поднијела захтјев за упис и регистровање у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза прије ступања на снагу Закона о измјенама Закона о ПДВ, поступак по захтјеву ће се рјешавати по прописима који су важили у тренутку покретања истог.

Надаље, а имајући у виду да је усвајање наведене измјене закона изазвало велико интересовање пословне заједнице у смислу утицаја исте на поступак престанка регистрације обвезника ПДВ-а, указујемо на то да УИО неће по службеној дужности покретати поступак престанка регистрације за обвезнике који су у претходној календарској години остварили промет испод прага опорезивања, али ће у наредном периоду приоритет у рјешавању по захтјевима обвезника за престанак регистрације бити дат оним захтјевима који су поднешени из разлога што су обвезници у претходној календарској години остварили промет испод прага опорезивања (за обвезнике који буду у календарској 2023. години остварили промет испод 100.000 КМ).

Напомињемо да се наведено не односи на обвезнике којим је одобрена добровољна регистрација по основу ПДВ-а и која сходно члану 44. став (7) Закона траје најмање 60 (шездесет) мјесеци, након чега наведени обвезници могу поднијети захтјев за рестанак регистрације по основу ПДВ-а.