Појачане контроле обвезника који су вршили промет у БиХ користећи услуге „БРЗИХ ПОШТА“

Управа за индиректно опорезивање 25. маја 2022. године започиње интензивне контроле свих обвезника који су обављали промет у Босни и Херцеговини користећи услуге “брзих пошта”. Разлог за појачане контроле ових обвезника су сумње у непријављивање комплетно оствареног промета.

У анализама које су управо завршене у УИО дошло се до закључка да већи број обвезника, знатан дио промета добара у Босни и Херцеговини, остварује коришћењем услуга курирских послова, односно  послова  “брзе поште”.  Водећи се одређеним показатељима у овом сегменту пословања, Управа се обратила Агенцији за поштански саобраћај у БиХ у циљу прибављања списка овлашћених лица која имају лиценцу за обављање поштанских услуга. По добијању листе лица која се баве наведеном дјелатношћу затражена је достава података о корисницима услуга брзе поште и начинима плаћања пошиљки. На основу свих добијених информација и података креирана је листа лица – обвезника, који ће бити предмет појачаних контрола од 25. маја 2022. године.

На основу добијених информација УИО је извршила идентификацију лица која у овом тренутку нису обвезници ПДВ-а у БиХ, а који су остварили промет  (наплату по предузећу за испоручене пошиљке код свих пошта у БиХ), на годишњем нивоу изнад 50.000,00 КМ. Ова лица су већ морала поднијети захтјев за регистрацију и улазак у систем ПДВ-а у БиХ.

Поред тога, УИО је извршила идентификацију обвезника ПДВ-а који су већ регистровани у Управи, али је анализом утврђено да су остварили промет знатно већи у односу на промет који су исказали и пријавили у својим ПДВ пријавама.

Инспектори УИО ће контроле спроводити у просторијама обвезника/лица, који су идентификовани да су продавали добра користећи, између осталог, и услуге “брзих пошта” у БиХ. УИО позива све обвезнике ПДВ-а, који су у претходном периоду вршили промет добара на начин да су користили и услуге “брзих пошта”, да још једном прегледају своје књиговодствене евиденције и уколико уоче неправилности да евентуално измијене своје ПДВ-е пријаве. Такође, позивамо обвезнике који нису у систему ПДВ-а, а који су прешли праг опорезивог промета у износу од 50.000 КМ, да хитно поднесу захтјев за регистрацију у Јединствени регистар обвезника индиректних пореза у УИО.

На овакав начин ће обвезници избјећи прекршаје и казне у предстојећим контролама.

Инспектори УИО ће појачане контролне активности спровести на подручју цијеле Босне и Херцеговине. Активности на терену почињу 25.5.2022. године и спроводит ће се,  са већим или мањим интензитетом, до краја 8 (осмог) мјесеца 2022. године.