Листа дужника

Након што је 01.01.2014. године ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о поступку индиректног опорезивања, по први од успоставе Управе за индиректно опорезивање БиХ, стекли су се законски услови за јавно објављивање имена дужника, који имају неизмирене обавезе по основу ПДВ-а, акцизе и царине.

Поред јавне објаве дужника, у Закону о измјенама и допунама Закона о поступку индиректног опорезивања, којег је на приједлог УИО и УО УИО усвојила Парламентарна скупштина БиХ, накнадни терет принуде је смањен са 10 на пет посто, а затезна камата са 0,06 на 0,04 посто сваког дана закашњења.

Сви обвезници који не желе да се нађу на јавно објављеној листи дужника и тиме угрозе своју пословну репутацију, требају да изврше уплату дуговања по основу индиректних пореза. У документима испод налазе се сви дужници чији дуг је већи од 25.000 КМ.

Дугови настали код бивших ентитетских царинских управа

Стари дуг се односи на дуговања настала у вријеме бивших ентитетских царинских управа – Федерације БиХ и Републике Српске, а односе се на период од 1996. – 2004. године. Износ укупних дуговања преузетих од стране ентитеских управа износио је 142,2 милиона КМ. Ради се о дуговањима која су утврђена рјешењима у управном поступку, као и рјешењима у прекршајном поступку код којих су прописани кратки рокови за наплату па су самим тим били застарили прије формирања Управе за индиректно опорезивање. Поједина дуговања су утврђивана правним лицима која су давно прије формирања УИО престала да постоје, односно иста су дерегистрована код надлежних судова, дио дуговања која се односе на физичка лица није било могуће наплатити, јер је одређени број дужника у међувремену умро или био недоступан.

Износ од 142,2 милиона КМ односи се на 5.301 дужника, од чега се 139 милиона КМ односи на 1.788 правних лица а 3,2 милиона КМ на 3.513 физичких лица. Износ од 1,7 милиона КМ је наплаћен и то 1,5 милиона КМ од правних лица и 0,2 милиона КМ од физичких лица. За износ од 62,4 милиона КМ проглашена је застара, и то 60,7 милиона КМ за правна лица и 1,6 милиона КМ за физичка лица. Износ од 25,3 милиона КМ је поништено од чега 25,2 милиона КМ за правна лица а 0,1 милиона КМ за физичка лица. За 2,2 милиона КМ поступак је обустављен и то све за правна лица. Поновни поступак покренут је за износ дуга од 19,1 милиона КМ. За дио истог је проглашена несолвентност и ненаплативост.

Дио царинског дуга УИНО настао је по започетим поступцима у бившим царинским управама Федерације БиХ и Републике Српске, а постао извршан у 2005., 2006. и 2007. години, на што се односи 11,2 милиона КМ од укупног царинског дуга УИО. За дио таквог дуга по рјешењима која су настала по започетим поступцима у бившим царинским управама поступци су вођени пред Судом Босне и Херцеговине - Вијеће Управног одјељења, од стране којег су иста поништена, па су донесена нова рјешења по истом основу, али у вријеме након формирања Управе за индиректно опорезивање. Наплата овог дуга је веома неизвјесна из разлога што дужници више не послују, иако су од стране Сектора за пословне услуге у УИО и организационих јединица за принудну наплату сво вријеме предузимане активности у циљу наплате дуговања бивших царинских управа.

Укупан износ дуга за период 1996. - 2004. године на нивоу УИО БиХ, закључно са 31.01.2014. године износи 31.877.719,33 КМ, чија наплата је више него неизвјесна јер дужници више не постоје односно не послују нити имају имовине.

Посебна шема дужника

На основу члана 66. Закона о порезу на додату вриједност („ Службени гласник БиХ“ бр. 9/05, 35/05 и 100/08) и члана 127. Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност („Службени гласник БиХ“ бр. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07 и 35/08) као и члана 8. Инструкције о поступку увођења посебне шеме дужника („ Службени гласник БиХ“ број 35/08), УИО је донијела слиједећа рјешења о посебној шеми дужника ПДВ-а: