Опште информације о систему ПДВ-а

Основни принципи и претпоставке које су се слиједиле код увођења ПДВ-а у БиХ

 • Порез на промет који се убирао на ентитетском нивоу замјењује се јединственим системом ПДВ-а на државном нивоу
 • Управа за индиректно опорезивање је једина институција надлежна за обрачун и наплату ПДВ-а
 • ПДВ се уплаћује на Јединствени рачун отворен у Централној банци БиХ
 • Закон о ПДВ-у БиХ је у складу са Шестом директивом Европске уније о ПДВ-у.

Принцип додате вриједности

Привредни субјекти регистровани за ПДВ обрачунавају ПДВ на опорезиви промет добара и услуга које врше. То је излазни ПДВ. Привредни субјекти одбијају ПДВ који им је зарачунао добављач и то представља улазни ПДВ.
То значи да привредни субјекти плаћају ПДВ само на вриједност коју они додају својим добрима или услугама.

Слиједећи примјер разјашњава како се ПДВ прикупља у свакој фази промета.

ФАЗЕ
Субјект промета
Набавка
Додата вриједност
Продајна вриједност без ПДВ-а
Улазни ПДВ
Излазни ПДВ
ПДВ на додату вриједност
Износ ПДВ-а за уплату
1 2 3 4 5=3 + 4 6=3*17% 7=5*17% 8=4*17% 9=7-6
I фаза Произвођач 200 200 0 34 34 34
II фаза Прерађивач 200 400 600 34 102 68 102-34 = 68
III фаза Трговина на велико 600 200 800 102 136 34 136-102 = 34
IV фаза Трговина на мало 800 200 1.000 136 170 34 170-136 = 34
Укупно 1.600 1.000 2.600 272 442 170 442-272 = 170

Уопште, ПДВ није трошак пословања, јер привредни субјекти одбијају ПДВ који су платили приликом куповине од ПДВ-а, који наплаћују при испоруци својих добара и услуга. Субјекти тако плаћају само разлику између ПДВ – а који они наплате у свом промету и ПДВ-а који плаћају приликом набавки. Укупан износ ПДВ-а сноси крајњи потрошач у ланцу.

Опорезиве и неопорезиве дјелатности и одбици

Већина добара и услуга су опорезиви. Од пореских обвезника се захтијева да обрачунају ПДВ када врше промет добара и услуга. ПДВ се мора обрачунати ако се добра и услуге користе у ванпословне сврхе.

Ослобађања

Порески обвезник који се бави прометом добара или услуга ослобођених од плаћања ПДВ-а не може обрачунати нити може одбијати ПДВ плаћен током набавке исте. Улазни ПДВ у овим случајевима представља трошак пореског обвезника.

Дјелатности које су ослобођене плаћања ПДВ-а  

Дјелатности у јавном интересу:

 • јавне поштанске услуге, осим телекомуникационих,
 • медицинске услуге и услуге здравствене заштите,
 • услуге социјалног осигурања,
 • услуге образовања,
 • услуге из области спорта и физичког васпитања које појединцима пружају лица чија дјелатност није усмјерена ка стицању добити.

Финансијске и новчане услуге:

 • услуге осигурања и реосигурања,
 • промет непокретне имовине, изузев првог преноса права својине или права располагања новоизграђеном непокретном имовином,
 • издавање у закуп и подзакуп стамбених објеката на период дужи од 60 дана,
 • финансијске услуге (одобравање и управљање кредитима; услуге повезане са управљањем депозитима, уштеђевином и банковним рачунима, вођењем платних трансакција; трговање дионицама/акцијама или другим видовима учешћа у предузећима; управљање инвестиционим фондовима)
 • важеће поштанске марке, пореске маркице, административне и судске таксе, те
 • игре на срећу.

Међународни превоз:

 • снабдијевање пловних објеката горивом и другим добрима који се користе за спашавање и помоћ на мору те пловидбу на отвореном мору и који су намијењени за обављање комерцијалних, индустријских или рибарских активности
 • куповина, поправка и давање у закуп ваздухоплова које авио-превозници користе за летове на међународним линијама, као и снабдијевање горивом и другим добрима наведених ваздухоплова.

Посебне шеме и поступци опорезивања

Наплата ПДВ-а код промета добара и услуга које су у вези са изградњом непокретне имовине је предмет посебне шеме.
Поред тога постоје посебни поступци опорезивања за:

 • мале фирме
 • пољопривреднике
 • услуге које пружају путничке агенције и тур оператори
 • промет коришћене робе, умјетничких дјела, колекционарских предмета и антиквитета, те
 • промет добара на јавној аукцији

ПДВ на увоз и извоз

Порески обвезник који набавља добра из иностранства мора плаћати ПДВ при увозу истих.
Порески обвезник који извози добра и услуге није у обавези обрачунати ПДВ на тај промет, али има право тражити поврат ПДВ-а који је платио на своје набавке.

Одбици

Порески обвезник има право да одбије ПДВ за добра набављена и увезену у сврху својих пословних активности. Износ који се може одбити је износ ПДВ-а приказан на улазној фактури. Износ који се може одбити за увезена добра је износ ПДВ-а који је плаћен при увозу.
Порески обвезник нема право одбити улазни ПДВ за:
набавку производњу и увоз путничких аутомобила, аутобуса, мотоцикла, пловних објеката и ваздухоплова и резервних дијелова за таква превозна средства, као и изнајмљивање, одржавање поправке и друге услуге које су повезане са коришћењем тих превозних средстава, осим ако превозна средства и друга добра користи искључиво за обављање своје пословне дјелатности:

 • издатке за пословне забаве и смјештај;
 • издатке обвезника и запослених лица за репрезентацију;
 • исплате запосленим у натури.

Ако порески обвезник само дјелимично користи добра и услуге у пословне сврхе он такође има право да изврши и дјелимично одбијање ПДВ-а.

Стопа ПДВ-а

Стопа ПДВ-а у БиХ је 17%.
Обрачунава се на цијену која не садржи ПДВ. ПДВ који се треба додати на цијену артикла може се обрачунати тако да се цијена без ПДВ-а помножи са пореском стопом, према слиједећој формули:

Примјер:

Цијена без ПДВ-а је 100 КМ, а пореска стопа је 17%. ПДВ који би требао бити обрачунат је 100 КМ x 17% = 17 КМ. Цијена са урачунатим ПДВ-ом је 117 КМ. Уколико се ПДВ обрачунава на продајну цијену са урачунатим ПДВ-ом тада се примјењује прерачуната пореска стопа која се израчунава према слиједећој формули:

У том случају, износ ПДВ-а се добије када се прерачуната стопа ПДВ-а примијени на продајну цијену (са ПДВ-ом).

Примјер:
Цијена са урачунатим ПДВ-ом је 117 КМ, а стопа ПДВ-а је 17%. Прерачуната стопа ПДВ-а: Износ ПДВ-а = 117 x 14,53% = 17 КМ Цијена без ПДВ-а = 117-17 = 100 КМ

Пореска основица

Пореска основица на коју ће се обрачунавати ПДВ јесте опорезиви износ накнаде коју обвезник прими или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге, укључујући субвенције које су непосредно повезане с цијеном тих добара. Пореска основица укључује и акцизе, царинске дажбине, осим ПДВ-а, споредни трошкови (провизије, трошкови паковања, превоза, осигурања), трошкови повратне амбалаже као и друге трошкове који се наплаћују од купца. Пореска основица ће бити умањена за попусте који се одобре купцу.

Настанак пореске обвезе

Обвеза за обрачун ПДВ-а у одређеном мјесецу настаје када наступи једна од слиједећих активности, без обзира која од њих наступи раније:

 • Испорука робе или пружање услуга;
 • Испостављање фактуре;
 • Уплата или дио уплате;
 • Настанак обавезе плаћања царинског дуга код увоза добара;
 • По истеку пореског периода за вријеме којег је извршен промет добара у непословне сврхе или у којем су произведена добра коришћена за властите потребе произвођача;
 • Испостављање фактуре и исправак износа ПДВ-а због накнадне измјене пореске основице.

Испостављање рачуна

За сваки промет добара и услуга, изузев промета ослобођеног плаћања ПДВ-а у складу са Законом, обвезник ПДВ-а је дужан да купцу испостави ПДВ фактуру која садрже елементе наведене у Закону.

Период обрачуна ПДВ-а, подношење пријаве и плаћање

Период обрачуна ПДВ-а је један календарски мјесец. Обвезници ПДВ-а су дужни да поднесу пријаву и плате ПДВ од 01. до 10. у мјесецу по истеку пореског периода. Износ обавезе за уплату ПДВ-а или износ поврата ПДВ-а који потражује порески обвезник за обрачунски период представља разлику између укупног излазног и улазног ПДВ-а обрачунатог у току пореског периода.
Обрасци ПДВ пријава се сваки мјесец шаљу регистрованим ПДВ обвезницима на адресу подузећа, а доступни су и у регионалним центрима УИО и на овој wеb страници.
Благовремене и тачно попуњене пријаве и уплате представљају најбољи начин за избјегавање невоља.

Рачуноводствено евидентирање ПДВ-а

Да би порески обвезник имао све потребне информације за попуњавање пореске пријаве неопходно је да има успостављен одговарајући рачуноводствени систем за обрачунавање ПДВ-а. Различите врсте продајних трансакција (редовни промет, извози, неопорезиве активности) и различите врсте набавки (опорезиве набавке, увози, ослобођене набавке, набавке капиталних добара) требају се књижити на различита конта. Поузданост обрачуна ПДВ-а ће бити предмет контрола УИО.