Одгођено плаћање и плаћање у ратама

Управа за индиректно опорезивање подсјећа све пореске обвезнике да је чланом 35. став (1) Закона о поступку индиректног опорезивања („Службени гласник БиХ“, бр. 89/05 и 100/13) прописано да  плаћање  износа  дуга  по  основу  индиректног  пореза  у  редовном или у периоду принудне наплате може се одгодити или  вршити  у  ратама, у  складу  са  одредбама  прописаним  подзаконским  актима, односно члановима 23. до 29. Правилника о спровођењу Закона о поступку принудне наплате индиректних пореза („Службени гласник БиХ“, број: 27/12).

Дакле, уколико сматрате да вам је плаћање обавеза према УИО отежано, имате могућност да поднесете захтјев за плаћање дуга у ратама или одгођено плаћање након покретања поступка принудне наплате.

С тим у вези, порески обвезник има право да поднесе захтјев плаћање дуга у ратама или одгођено плаћање у редовном периоду плаћања (до 15-тог у мјесецу након истека мјесеца у којем је извршен разрез) као и у периоду принудне наплате, у складу са правилима прописаним Правилником по којим се, зависно од висине утврђених обавеза, одређују услови под којим се може одобрити одгођено плаћање односно плаћање дуга у ратама.

Напомињемо да најдужи период одгођеног плаћања износи једну годину, а за плаћање у ратама три године.

Организационе јединице за принудну наплату надлежне су за доношење одлуке о захтјеву за одгођено плаћање, и то:

  • Одсјек за принудну наплату – када је главни дуг преко 30.000 КМ,
  • Групе за принудну наплату – када је главни дуг испод 30.000 КМ.

Одгођено плаћање у оквиру редовног периода може се одобрити само за износе преко 10.000 КМ.

Захтјев се подноси у слободној форми надлежној организационој јединици УИО, те је уз исти потребно приложити и доказ о уплаћеним административним таксама. О начину уплате такси можете прочитати овдје.

Све додатне информације можете добити на контакт телефоне у регионалним центрима и Главној канцеларији:

  • РЦ Бања Лука: 051/212-492;
  • РЦ Мостар: 036/350-396;
  • РЦ Сарајево: 033/246-064;
  • РЦ Тузла: 035/368-009;
  • Главна канцеларија: 051/335-313,05/ 335-372, 051 /335-184.